Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2016, inclusief het meerjarig financieel perspectief voor de jaren 2017 tot en met 2019. Het betreft de tweede begroting die onder verantwoording van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2014 is opgesteld. De beleidsmatige basis voor de begroting ligt in het coalitieprogramma 2014-2018 “Samenwerken aan een leefbaar, sterk en sociaal Bergen”.

Deze begroting is in meerdere opzichten een bijzondere begroting te noemen.

2015 is het eerste jaar waarin de transities definitief in werking treden. Met nog (steeds) de nodige onzekerheid, hebben wij in deze begroting de transities uitgewerkt volgens de wensen van uw raad.
Dit wil zeggen dat de decentralisaties budgettair neutraal zijn verwerkt. Wel zorgen we ervoor dat de budgetten drie jaar lang geoormerkt worden, met in het derde jaar tevens de (financiële) evaluatie.
De reden hiervan is helder: we ontvangen een zeer omvangrijk budget met grote verantwoordelijkheden.

Om de nieuwe rol van de gemeente Bergen mede mogelijk te maken, maken we gebruik van onze strategische sterke punten. Dit uitgangspunt heeft u in 2014 jaar vastgesteld in de visie 2030, inclusief de speerpunten ‘Ondernemen met de Natuur’ en ‘Sociale Cohesie’. Er zijn mooie dwarsverbanden te leggen tussen deze speerpunten, die leiden tot een kruisbestuiving. Het ene speerpunt kan (op termijn) budgetten en kwaliteit genereren, deze benutten we in het andere speerpunt, de Bergense gemeenschap. Indien we er in slagen beide speerpunten te verankeren in het denken en handelen van onze gemeenschap, dan leidt de toegenomen welvaart uiteindelijk ook tot een toename van het welzijn ten behoeve van deze gemeenschap.

Begrotingsopzet

De programma’s worden verder opgedeeld in thema’s.
Elk thema bevat de volgende elementen.

  • Waar gaat het thema over
  • Wat willen we bereiken
  • Wat gaan we er voor doen
  • Wat mag het kosten

 Begrotingsboek

  • Deel 1 bestaat uit een drietal programma ’s en een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Elk programma is gekoppeld aan een portefeuillehouder en is verder onderverdeeld naar thema’s.
  • Deel 2 bestaat uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen en de financiële begroting. Het betreft de paragrafen over het weerstandsvermogen, de lokale heffingen, de financieringsfunctie, het onderhoud aan kapitaalgoederen, de bedrijfsvoering, de verbonden partijen, het grondbeleid en een krimpparagraaf. Deze onderwerpen lopen dwars door de programma’s heen en worden zo centraal gebundeld.
  • Bijlagen: Overzicht baten en lasten 2016-2019, EMU saldo, Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen.

Risico's en ontwikkelingen

Gemakshalve verwijzen wij u naar paragraaf C weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarin de ontwikkelingen beschreven zijn.