Stand van zaken ombuigingen

Bij de vaststelling van de begroting 2014 heeft uw raad naar aanleiding van de gevoerde kerntakendiscussie een ombuigingstaakstelling meegegeven voor de jaren 2014-2017.
Bij de kaderbrief 2016 hebben wij een update gegeven van de stand van zaken van de bezuinigingen. Ten opzichte van deze rapportage is er weinig nieuws te melden.

Ombuigingsopdrachten 2014-2017

2015

2016

2017

1

Accommodaties

78.000

78.000

78.000

2

Bermen

15.000

15.000

15.000

3

Bibliotheek

0

0

150.000

4

WMO hulp in huishouden

200.000

300.000

400.000

5

Homestart

10.000

10.000

10.000

6

Integrale veiligheid

15.000

15.000

15.000

7

Jongerenwerker

40.000

40.000

40.000

8

Leerlingenvervoer

60.000

100.000

165.000

9

Monumenten

10.000

10.000

10.000

10

Notuleren raadsvergadering

15.000

15.000

15.000

11

Onderwijsachterstanden beleid

15.000

30.000

30.000

12

Personeel

p.m.

50.000

75.000

13

Peuterspeelzalen

15.000

25.000

25.000

14

Gemeenterubriek

20.000

20.000

20.000

15

Voorziening gehandicapten

85.000

85.000

85.000

Totaal

578.000

793.000

1.133.000

Zoals eerder vermeld zijn alle bezuinigingsopdrachten structureel in de begroting 2016 opgenomen. Nagenoeg alle bezuinigingen worden gehaald.
Ten aanzien van de rood gekleurde onderwerpen bij de kaderbrief 2016 (notuleren raadsvergaderingen en peuterspeelzalen) kan het volgende medegedeeld worden. De bezuiniging op het notuleren van de raadsvergadering wordt niet gehaald. De niet gehaalde bezuiniging, alsmede de extra kosten € 6.000 voor het live volgen van de raads- en commissievergadering zijn in deze begroting structureel opgenomen.

De commissie Samenleving heeft op 29 september de nota besproken waarin werd ingegaan op de gewenste invulling van het peuterspeelzaalwerk vanaf 2016. In de septembercirculaire zijn hiervoor middelen ter beschikking gekomen hetgeen voor onze gemeente een bedrag van ca. € 40.000 betekent. Onder nieuw beleid hebben wij met deze verhoging rekening gehouden (zie onder 5).

Ombuigingsopdrachten 2015-2018

Bij de vaststelling van de begroting 2015 is voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2015-2018 een nadere ombuigingstaakstelling aan het college mee gegeven.
Bij de kaderbrief 2016 hebben wij een update gegeven van de stand van zaken van de bezuinigingen. Ten opzichte van deze rapportage is er weinig nieuws te melden.

Ombuigingsopdrachten

2015

2016

2017

2018

1

WMO hulp in huishouden

250.000

150.000

50.000

0

2

Taakstelling budi

0

50.000

100.000

150.000

3

Leerlingenvervoer

90.000

50.000

0

0

4

Taakveld 3D aan personeelsbudget

200.000

200.000

200.000

200.000

5

Controle/Naleving toeristenbelasting

0

50.000

50.000

50.000

6

Personeel

0

0

50.000

50.000

7

Starterscentrum KVK

5.000

5.000

5.000

5.000

8

Verlaging rente kort geld

50.000

50.000

0

0

9

Halvering stelpost inflatie

50.000

50.000

50.000

50.000

Totaal

645.000

605.000

505.000

505.000

De ombuigingsopdrachten worden gehaald. Alleen ten aanzien van de toeristenbelasting moeten wij een beperking maken. Er wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, zullen wij u hiervan in kennis stellen. De mogelijkheid bestaat dat de geraamde opbrengsten niet gehaald worden. In het risicoprofiel hebben wij hiermee rekening gehouden.