Programma Samenleving

Thema

Onderwijs Cultuur en Sport

11%
3%

Wat willen we bereiken?

 • Onderwijs
  We willen jongeren de kans bieden om zich te ontwikkelen tot mensen die zich zelfstandig kunnen handhaven in de maatschappij:
  • Kinderen groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen naar vermogen mee aan de samenleving;
  • Een ononderbroken ontwikkeling/leerweg voor jongeren met zorg op maat;
  • Een verschuiving in de aanpak van curatieve naar preventieve (jeugd)zorg.
 • Cultuur
  We streven naar een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten, aangeboden door verenigingen en participatie door alle inwoners,  waarbij de nadruk ligt op cultuurparticipatie door kinderen. We willen een toegankelijke bibliotheekvoorziening in de gemeente Bergen, met handhaving van Bibliotheek Op School, zodat het lezen op jonge leeftijd gestimuleerd wordt.
 • Sport
  We streven naar een zo hoog mogelijke ‘bewegingsgraad’ van onze inwoners, vooral kinderen en jongeren. Bewegen is belangrijk om op korte en lange termijn gezond te blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Onderwijs
  • We gaan kindcentra vormgeven in Afferden, Siebengewald, Nieuw Bergen, Well en Wellerlooi;
  • We geven uitvoering aan de speerpunten in de Lokale Educatie en Welzijns Agenda;
  • We stellen een beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie 2017-2020 op;
  • De verbinding tussen passend onderwijs met de decentralisaties wordt verder vorm gegeven.
 • Cultuur
  • Om de bibliotheek beter op de maatschappelijke ontwikkelingen te laten aansluiten, maken we een nieuwe opzet en visie voor de bibliotheekvoorziening na 2016. Ook de huisvesting wordt hierin betrokken.
  • Het subsidiebeleid voor de verenigingen (inclusief sport) wordt heroverwogen, op basis van de uitspraken in het coalitieprogramma.
 • Sport
  • Vanwege het belang dat we hechten aan verenigingen ondersteunen we hen met subsidie (zie ook hierboven bij cultuur).
  • De zeven regiogemeenten ondersteunen in een samenwerkingsverband sportverenigingen op het gebied van sport en bewegen. (programma ‘Clubtotaal’).
  • Vanaf 2016 gaan we werken met buursportcoaches (doorontwikkeling van de combinatiefunctionaris). Waar de afgelopen jaren vooral veel activiteiten gericht waren op het bewegen/sporten van jongeren, gaan de buurtsportcoaches ook andere leeftijden benaderen. Het doel is om mensen te laten bewegen en/of sporten, zodanig dat het bijdraagt aan het zich prettig en gezond voelen.