Programma Ruimte en Economie

Thema

Milieu en Duurzaamheid

41%
31%

Wat willen we bereiken?

 • Het beheer van onze bossen en natuurterreinen blijft erop gericht om deze aantrekkelijk te houden voor onze burgers en bezoekers van buiten de gemeente. De toegankelijkheid willen wij zo veel mogelijk in stand houden en waar nodig verbeteren. Verder willen we ons landschap zodanig beheren dat het geschikt blijft waarvoor het is bestemd en geschikt wordt gemaakt voor nieuwe functies.
 • Riolering- en Watertaken gaan we doelmatiger uitvoeren door intensivering van de regionale samenwerking binnen Waterpanel Noord. Hiermee willen we kennisuitwisseling bevorderen, kosten reduceren en de kwetsbaarheid verminderen.
 • Klimaatbestendigheid is een belangrijk toetsingscriterium in alle ontwikkelingen in de openbare ruimte.
 • De huidige mate van afvalscheiding behouden en daar waar mogelijk verbeteren. Dit is mogelijk door meer droge componenten uit het restafval te halen. We willen de hoeveelheid restafval (109 kg per inwoner per jaar) verder laten afnemen naar 100 kg per inwoner per jaar.
 • De afvalstoffenheffing voor de burgers minimaal gelijk houden en zo mogelijk omlaag brengen.
 • Samenwerking op uitvoeringsniveau: De vergunningverlening en het toezicht op het gebied van milieu zijn in 2015 in zijn geheel belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD-LN). In dat regionaal samenwerkingsverband gaan we deze taken doelmatiger organiseren. We nemen deel aan diverse regionale werkgroepen die zorg dragen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering binnen het RUD-verband. Daarnaast hebben de in de RUD-LN samenwerkende gemeenten onderling afgesproken dat op termijn alle milieutaken binnen dit samenwerkingsverband worden opgepakt. Het betreft dan aanvullend de taken van de vakinhoudelijke specialisten. Wij onderzoeken of deze samenwerkingsvorm binnen het werkveld van de omgevingswet ook voor bouwen en RO-taken kan worden ingezet. Doordat in 2016 een verordening voor kwaliteitscriteria moet worden vastgesteld waaraan de uitvoerende medewerkers binnen het werkveld omgevingswet moeten voldoen, is het noodzakelijk om voor dit werkveld te zoeken naar samenwerking met andere partijen.
 • Samenwerking op beleidsvoorbereiding: Het is de laatste jaren steeds vaker gewoon dat  (milieu)beleid niet alleen in samenwerking met regiogemeenten wordt voorbereid maar dat ook gestreefd wordt naar het op elkaar afstemmen van beleid en waar mogelijk het opstellen van één gezamenlijk beleid. Begin 2012 hebben de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar gezamenlijk een regionale bodemkwaliteitskaart en bijhorend bodembeleid opgesteld. De kaart en het beleid zijn voor vijf jaar vastgesteld en is toe aan revisie. Aangezien dit voor meerdere gemeenten geld, zal worden voorgesteld om deze klus in samenwerking met meerder regiogemeenten op te pakken. De per 1 januari 2016 in werking tredende piketregeling voor milieutoezicht in RUD-verband maakt het wenselijk dat met name de geluidsnormen voor evenementen en festiviteiten van de diverse gemeenten beter op elkaar worden afgestemd.
 • Wij ondersteunen de landelijke ambities zoals verwoord in het SER Energieakkoord (2013). De in dit akkoord genoemde doelen en maatregelen willen we behalen door waar mogelijk in regionaal verband samen te werken. De maatregelen uit het akkoord zijn onder andere gericht op woningbezitters en duurzame energieopwekking.
  De provincie heeft ervoor gekozen om bij de uitwerking van de provinciale ambities in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (het POL) de samenwerking met de gemeentes te zoeken. De component energie moet daarin een belangrijke plek krijgen. Als gevolg daarvan zal in regionaal verband een regionale energievisie worden geformuleerd met daarin opgenomen doelstellingen op termijn.
 • De gemeente Bergen is op 9 oktober gestart met een digitaal discussieforum over het (toekomstige) gebruik van duurzame energie in de gemeente Bergen. We hopen op deze manier meningen, ideeën en ervaringen van inwoners en ondernemers te verzamelen. De input is bedoeld voor het energiebeleid dat de gemeente Bergen begin 2016 wil vaststellen. Dat beleid moet verder gaan dan het formuleren van ambities en doelstellingen. Doel is een beleid dat sturing geeft aan initiatieven en dient als toetsingskader bij concrete aanvragen. Een beleid, op de schaal en maat van de gemeente Bergen, met draagvlak van de inwoners, dat zorgt voor duidelijkheid richting inwoners én ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • In september 2015 is een gewijzigde manier van inzamelen gestart. GFT- en restafval wordt voortaan gelijktijdig maar wel gescheiden van elkaar ingezameld. Daarnaast wordt de inzameling van plastic uitgebreid naar een gecombineerde inzameling van plastic, metaal (blikjes) en drankkartons. Hierdoor wordt er meer afval gescheiden ingezameld en neemt de hoeveelheid restafval af. We onderzoeken de mogelijkheid om meer GFT- afval uit het restafval te halen. De kledinginzameling gaan we in zijn geheel opnieuw bezien.
 • We voeren een stimuleringsregeling in voor het afkoppelen van regenwater van de riolering. Hiermee willen we bereiken dat er 2 ha. verharde oppervlakte afgekoppeld wordt bij particulieren.
 • We koppelen regenwater af  door het scheiden van rioolaansluitingen op de Flammert. Hiermee willen we bereiken dat er 2,5 ha. verharde oppervlakte afgekoppeld wordt.
 • Bij alle ingrepen in de openbare ruimte benutten we kansen om regenwater van het riool af te koppelen.
 • We realiseren groene bergingen in de Vlammertse Leigraaf en de Bergerheidelossing om de toestroom van overstortend rioolwater naar de Heukelomsebeek te verminderen.
 • We houden de watergangen in het buitengebied op orde en brengen voorzieningen aan bij riool overstorten.
 • We ronden de geluidsanering van de zogenaamde -A-lijst- woningen af.
 • We werken mee aan het regionaal vaststellen van toetsnormen voor geluid bij evenementen en festiviteiten.