Programma Ruimte en Economie

Thema

Ruimtelijke Ontwikkeling

10%
6%

Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap

 • We blijven werken aan moderne en flexibele regelgeving, die onze inwoners ruimte biedt om hun woonwensen maximaal te realiseren en ondernemers de gelegenheid geeft te ondernemen. Wij bieden ruimte aan ondernemerschap. Waar dit niet past binnen de huidige regelgeving gaan wij de dialoog met initiatiefnemers aan om maatwerk te leveren. Hier past ook een evaluatie en eventueel herbezinning van eerder geformuleerd beleid zoals ten aanzien het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) en Tuindorp.
 • We streven ernaar om de landbouw een prominente rol te laten spelen in het beheer van natuurterreinen. De sector moet deze verantwoordelijkheid kunnen nemen vanuit een renderende bedrijfsvoering. Dat is een uitdagende opgave, omdat productiegronden schaarser worden door natuurontwikkeling en hoogwatermaatregelen. Wij zien kansen om het bedrijfsresultaat te laten verbeteren door productverbreding/ nevenactiviteiten toe te staan.
 • Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 is gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State. Het buiten het plan laten van de veehouderijlocaties is niet geaccepteerd. De raad dient binnen 2 jaar een planherziening vast te stellen. We willen in overleg met de sector en kritisch kijkend naar de jurisprudentie tot planinvulling komen.
 • De ontwikkeling van Maaspark Well is van groot belang voor onze gemeente. Het plan levert een forse bijdrage aan de waterveiligheid voor onze inwoners, maar dient ook een vliegwiel te zijn voor een belangrijke economische ontwikkeling op het gebied van recreatie en toerisme.
  Minder in het belang van de waterveiligheid, echter wel een belangrijke gebiedsontwikkeling is de uitvoering van het project Heukelomse Beekdal. Hier gaat natuurontwikkeling gepaard met recreatieve inrichtingselementen.
 • Basis van ons planologisch denken is het creëren van een excellente en aantrekkelijke regio, zoals verwoord in de Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. We verbreden dit naar een steeds intensievere samenwerking in de oost-west-as. Het rapport “Van achterland naar kloppend hart” zal verder uitgewerkt worden.

Wonen   

 • Als gemeente willen we een aantrekkelijke woonomgeving bieden voor onze inwoners. We staan voor een gevarieerd woningaanbod, waarbij het ook in de toekomst in alle kernen mogelijk moet zijn om woningen te bouwen voor de autonome ontwikkeling. De opstelling van de regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg leert ons echter wel dat we daarbij de ogen niet mogen sluiten voor de feitelijke trends van ontgroening, vergrijzing en krimp. De kwantitatieve, maar zeker ook de kwalitatieve opgave, dienen we meer dan ooit in ogenschouw te nemen bij onze planning. De focus zal de komende jaren dan ook sterk komen te liggen op het stimuleren van het levensloopbestendig maken van bestaande woningen en maatregelen om leegstand te voorkomen. Krimp wordt in toenemende mate een item ook in onze regio. Bij de in de toekomst te beoordelen plannen zullen we ook rekening moeten houden met de temporisering en de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, waarbij sloop ook tot de mogelijkheden behoort.Ook duurzaamheid is een belangrijk item. We willen daarover goede afspraken maken met woningcorporatie Destion.
 • Met onze nieuwe bestemmingsplannen hebben we ruimte geboden aan de steeds groter wordende maatschappelijke vraag naar zorgwoningen. In de toekomst bezien we of onze regelgeving voldoende antwoord geeft op de algemene behoefte.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We blijven inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van ondernemers. Zo nodig via bestemmingsplannen op maat.
 • We werken aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van Maaspark Well.
 • We realiseren het project Heukelomse Beekdal.
 • We maken een evaluatie Landbouwontwikkelingsgebied (LOG).
 • We herijken de visie Tuindorp.
 • We werken aan de opstelling van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2013.
 • We dragen bij aan het opstellen van een visie voor het landelijke gebied op regionale schaal (POL). In totaal wordt regionaal gewerkt aan 7 uitwerkingsvisies van het POL.
 • We zetten de samenwerking voort t.a.v. de uitvoering Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar.
 • We zetten in op de uitwerking van het rapport “Van achterland naar kloppend hart”.
 • Samen met regiogemeenten en provincie maken we de Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg af en bereiden de besluitvorming naar de raad voor. In samenhang hiermee bezinnen we ons op de kwantitatieve en kwalitatieve opgave, met aandacht voor diverse doelgroepen en de aspecten zorg en duurzaamheid.
 • We gaan prestatieafspraken maken met Destion.
 • We bevorderen de realisering van bestaande woningbouwlocaties door gerichte marketing.