Programma Ruimte en Economie

Thema

Economie, Recreatie en Toerisme

9%
58%

Wat willen we bereiken?

Economie algemeen

 • Het beoogde maatschappelijke effect is het geven van een impuls aan de economie van onze gemeente en het behoud en scheppen van werkgelegenheid. Met dit programma dragen wij bij aan de invulling van beide speerpunten door vergroten van arbeidsparticipatie en een gezonde economie.
 • Een verbetering van de relatie met de ondernemers en een toename van initiatieven door ondernemers (zie voor dit laatste ook paragraaf ‘speerpunten’ in de aanbiedingsbrief) en daardoor beter kunnen inspelen op wensen en ontwikkelingen.

Recreatie en toerisme

 • De vrijetijdseconomie is een belangrijk onderdeel van onze economie, dat zorgt voor welvaart en welzijn in onze gemeente. We willen zorg dragen voor een sterke sector en zorgen voor een optimale ontwikkeling van deze vrijetijdssector.
 • Een versterking van de vrijetijdseconomie door een verbetering van de kwaliteit van het recreatieve aanbod, zowel verblijfsrecreatie als dagrecreatie en recreatieve voorzieningen.
 • Een goede relatie met het toeristisch bedrijfsleven. De gemeentelijke rol is gericht op het faciliteren van ondernemers waarbij nadrukkelijk een initiërende rol van de ondernemers wordt gevraagd.

Speerpunt ondernemen met de natuur

 • We willen bereiken dat ondernemers (en gemeente) meer profiteren van onze natuurlijke omgevingskwaliteiten en hier economisch meer rendement uit behalen. Dit doen we doorondernemers uit te dagen hun dromen om te zetten in plannen. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld om ondernemers te faciliteren.

Regionale samenwerking

 • Op regionaal niveau een betrouwbare strategische partner zijn voor onze buurgemeenten.
 • Op onze schaal participeren in de economische ontwikkelingen van de regio Venlo.
 • Een krachtige regionale ontwikkeling door de verdere uitvoering van de regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en door grensoverschrijdende samenwerking in de Oost-West-agenda.

Wat gaan we daarvoor doen?

       Economie algemeen

 • Herijking van de visie Tuindorp.
 • Onderzoeken van de uitbreidingsmogelijkheden van het industrieterrein De Flammert voor lokale ontwikkeling.
 • Evaluatie Landbouwontwikkelingsgebied.
 • Ontwikkeling en uitvoering beleidsnota Economische Ontwikkeling.
 • Verbeteren van de relatie met bedrijfsleven:
  • Intensiveren bedrijfsbezoeken college;
  • Verbeteren van processen en communicatie rond vergunningverlening;
  • Bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers in Mosaïque en in de kernen;
  • Bedrijfsbezoeken opnemen in werkprocessen;
  • Actief ondersteunen van initiatieven (faciliterende, dienstverlenende overheid);
  • Relatiebeheer met contactgroep de Flammert, ondernemersverenigingen, branche-organisaties, zoals MKB, LLTB en overige ondernemers (weten wat er speelt);
  • Zorgen voor sectorale cross-over verbindingen en actief koppelen van initiatieven uit verschillende bedrijfssectoren.
 • Doorontwikkeling centrumplan Mosaïque en gezamenlijk oprichten ondernemersfonds.
 • Het verbeteren van de interne bedrijfsprocessen bij de verwerking van ondernemersaanvragen ten einde de dienstverlening richting ondernemers te verbeteren.
 • Voor het stimuleren van werkervaringsplaatsen en leerwerkplekken worden ondernemers actief benaderd om de arbeidsparticipatie te vergroten.

Recreatie en toerisme

 • Ontwikkeling en uitvoering beleidsnota vrijetijdseconomie in gezamenlijkheid met de sector, faciliteren en stimuleren van het ondernemerschap om de vrijetijdseconomie te versterken en daarmee het recreatieve aanbod kwalitatief te verbeteren.
 • Uitbreiden en verbeteren recreatieve voorzieningen en routestructuren.
 • Ontwikkelen/stimuleren van de toeristisch recreatieve sector. Onderzoek naar kwaliteitsverbeteringen van de vrijetijdseconomie. Faciliteren en aanjagen ondernemersinitiatieven ter verbetering van de kwaliteit.
 • Recreatieve ontwikkeling Maaspark Well.

Speerpunt ondernemen met de natuur

 • Bijdragen aan de realisatie en ontwikkeling van de EMS film.
 • Herontwikkeling Heukelomse Beekdal met realisatie van recreatieve voorzieningen.
 • Zorgen voor invulling van het speerpunt Ondernemen met de Natuur door de prioritering van een bedrijfscontactfunctionaris voor 1,5 jaar die een intensievere betrokkenheid van de gemeente bij betrokken ondernemers moet bewerkstelligen.
 • Met dit thema organiseren we ondernemersavonden om de ondernemerskracht te versterken, waardoor nieuwe ideeën worden ontwikkeld en uitgevoerd die bijdragen aan het verdienen aan onze natuur en omgevingskwaliteiten.

Regionale samenwerking

 • Het ontwikkelen van een excellente en aantrekkelijke regio zoals verwoord in de Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. Gezamenlijk voeren we de visie verder uit. Dit wordt verbreed naar een intensievere samenwerking in de Oost-West-agenda. Het rapport “Van achterland naar kloppend hart” wordt aan de hand van de drie agendalijnen verder uitgewerkt. Met behulp van Europese gelden zullen diverse grensoverschrijdende projecten worden ontwikkeld.
 • Regionaal samenwerken met partners voor een regionale visie op vrijetijdseconomie als onderdeel van de strategische visie binnen de regio Venlo. Ook de lokale vrijetijdseconomie zal hier een stimulans door ondervinden.
 • Komen tot een invulling voor het POL met aandacht voor werklocaties, kantoren, detailhandel, vrijetijdseconomie en landelijk gebied.
 • Actief participeren in de regio Venlo en het onderhouden van goede banden met onze buurgemeenten.