Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemeen

Onze gemeente heeft veel openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, speeltuinen, verlichting en gebouwen.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. In de gemeente Bergen vormen de lasten van het onderhoud van kapitaalgoederen ongeveer 10% van de begroting 2016.

Voor het wegenonderhoudsplan en voor de rioleringen geldt dat voordelen voortvloeiende uit aanbestedingen niet aan de algemene middelen worden toegevoegd, maar aan de desbetreffende voorziening.

Hieronder is een tabel opgenomen waarin de status van onderhoudsplannen voor kapitaalgoederen is verwerkt.

Tabel PD.1 Onderhoudsplannen kapitaalgoederen

Naam

Jaar van
vaststelling

Nieuw

vaststelling

Groenstructuurplan

2015

2025

Rioleringsplan

2013

2019

Verlichtingsplan

2013

2023

Onderhoud gemeentegebouwen

2013

2016

Wegenonderhoudsplan

2015

2020

Onderhoud speeltuinen

2015

2020

Openbaar groen

Het groenstructuurplan bepaalt de contouren voor de inrichting van en het onderhoudsniveau voor het groen. Het plan geeft in hoofdlijnen een zicht op het beheer van het groenareaal. In 2015 wordt een nieuw groenstructuurplan 2015-2025 opgesteld en vervolgens vastgesteld. Er is geen achterstand in het onderhoud van het groen.

Tabel PD.2 Oppervlakte in ha.

Omschrijving

Ha

Openbaar groen

29,14

Gras

14,40

Beplanting

12,50

Wegen

In het wegenonderhoudsplan is als streefwaarde het huidige kwaliteitsniveau aangehouden. Dit houdt in dat de weg functioneel in een goede staat is en waarbij het risico van aansprakelijkheid tot een minimum beperkt blijft. In 2015 was 293 km weg in beheer.

In 2013 heeft er een QuickScan van de wegen plaatsgevonden en daaruit blijkt dat, om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven, er investeringen nodig zijn. Op basis van de QuickScan opgesteld door Arcadis, is een financiële injectie van € 6.650.000 in 10 jaar nodig om op het gewenste niveau te houden en krijgen. Hiervoor is een krediet in 2014 en 2015 gevoteerd van in totaal € 1.747.000.

De gemeente Bergen splitst vanaf het begrotingsjaar 2016 de onderhoudslasten voor wegen in exploitatielasten en kapitaalslasten. Dit betekent dat de lasten van klein onderhoud en onderhoud ten laste van de exploitatie worden gebracht. Voor de periode van 2016-2023 resteert nog een bedrag van € 4.903.000.

Wij hebben met onze wegbeheerder de werkzaamheden nader bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het budget kan worden opgedeeld in 35% onderhoud zijnde € 1.856.000 en 65% rehabilitatie zijnde € 3.047.000. Uit de berekening blijkt dat met ingang van het jaar 2019 de dotatie in de bestemmingsreserve jaarlijks structureel met € 25.000 moet worden verhoogd. In de meerjarenraming wordt hiermee rekening gehouden.

De voorziening onderhoud wegen is per 31 december 2014 opgeheven. De kapitaallasten van de rehabilitatie van wegen worden gedekt door de reserve kapitaalslasten infrastructuur. De stand van deze reserve is € 1.135.000 op 31 december 2015.

Met ingang van 2016 is er structureel € 235.000 in de exploitatie beschikbaar.

Omschrijving

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Onderhoudslasten

235.000

235.000

235.000

235.000

Kapitaallasten

171.000

222.000

272.000

335.000

Dotatie in reserve
kapitaallasten

172.000

172.000

172.000

197.000

Totaal

578.000

629.000

679.000

767.000

Riolering

Het nieuwe vGRP is eind 2013 vastgesteld. Inhoudelijk is het nieuwe vGRP een voortzetting van het bestaande beleid en worden een aantal onderdelen van de zorgplicht verder uitgewerkt.

Het nieuwe vGRP heeft een geldigheidsduur van zes jaar, van 2014 tot en met 2019, waarbij in 2016 een tussentijdse evaluatie en financiële herberekening wordt uitgevoerd. Het in 2010 ondertekende Afvalwaterakkoord Maasduinen 2010-2015 vormt een integraal onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het nieuwe vGRP.

Een van de uitgangspunten in dit GRP is dat elke drie jaar een financiële herberekening plaatsvindt. Op deze manier bestaat er een actueel beeld van de (financiële) ontwikkelingen op korte en langere termijn en bestaat de mogelijkheid tot bijstelling van de rioolheffing.

Conform de voorschriften is met ingang van de jaarrekening 2014 de reserve riolering opgeheven. De voorziening riolering is ten behoeve van het onderhoud en vervanging. De stand van de voorziening riolering is per ultimo 2015 € 529.000. De aanbestedingsvoordelen worden in de reserve teruggestort. Wij gaan er vanuit dat de voorziening toereikend is. De inspecties en het onderhoud zijn planmatig uitgevoerd. Het begrotingsjaar 2016 zal de nadruk komen liggen op het afkoppelen van particulieren en bedrijven.

Gebouwen

In 2013 is het gebouwenbeleid geactualiseerd. De uitkomsten van het nog vast te stellen accommodatiebeleid zullen hierbij nadrukkelijk betrokken worden.

De totale voorziening bedraagt per ultimo 2015 ongeveer € 617.000. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de voorziening toereikend is.

Op dit moment zijn 34 gebouwen in eigendom met een totale verzekerde waarde van ongeveer € 30,3 miljoen. Het onderhoud is in 2015 uitgevoerd volgens het vastgestelde plan.

Het gemeentehuis zal binnenkort worden verbouwd, hiervoor zal een gedeelte worden bijgedragen uit de onderhoudsvoorziening. Zijnde het deel van onderhoud volgens de onderhoudsplanning.

Verlichting

In mei 2013 is een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2022 vastgesteld.

In dit beleidsplan worden de uitgangspunten voor de plaatsing, vervanging, beheer en onderhoud van de openbare verlichting in onze gemeente voor de komende periode van 10 jaar beschreven en vastgelegd. Het plan bevat aanbevelingen die zich richten op de functies en kenmerken van de openbare ruimten met het daarbij het gewenste verlichtingsniveau. De uitwerking van dit beleidsplan leidt tevens tot de noodzakelijke investeringen.

Het plan is conform planning uitgevoerd.

De bestaande voorziening is omgezet in een bestemmingsreserve en bedraagt ultimo 2015 € 171.000. Bij een nadere doorrekening van de vervangingen blijkt dat de bestemmingsreserve met ingang van het jaar 2017 t/m 2021 de jaarlijkse dotatie met € 6.000 verhoogd moet worden. Dit betekent dat in 2022 de dotatie € 60.000 per jaar zal zijn.

In verband met de economische recessie is er voor gekozen dat de extra dotatie pas voor het eerst in 2019 in zal gaan.

In 2017 wordt opnieuw een berekening gemaakt van de benodigde investeringen ná 2022 en indien noodzakelijk zal een extra dotatie aan de bestemmingsreserve gedaan worden zodat de benodigde vervangingsinvesteringen in de toekomst verzekerd zijn.

Per ultimo 2015 waren er 2.822 lichtmasten.

Speeltuinen

In 2015 is de uitvoering speeltuinennota herijkt. Het onderhoud van de speelvoorzieningen in de gemeente Bergen wordt op het niveau “schoon, heel en veilig” uitgevoerd.
De speelvoorzieningen worden vervangen aan de hand van een flexibel vervangingsschema.
Wij gaan het aantal speeltoestellen niet uitbreiden. Dit omdat er voldoende toestellen zijn. In het vastgestelde speeltuinenbeleid kunnen de speeltoestellen worden vervangen die niet meer voldoen.
Er is voor gekozen een splitsing te maken van reguliere speeltoestellen en speeltoestellen in de recreatieve speeltuinen. Dit geldt voor zowel het onderhoudsbudget als voor het voorzieningsbudget dat er voor beiden komt.

In 2015 en 2016 zal ongeveer € 50.000 worden uitgegeven voor onderhoud en vervanging.

In de begroting 2016 zal € 50.000 opgenomen worden aan exploitatielasten voor onderhoud en vervanging.

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties met betrekking tot het onderhoud kapitaalgoederen weergegeven.

Tabel PD.3 Financiële consequenties bestaand beleid onderhoudsplannen kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

Plan

2016

2017

2018

2019

Rioolbeheer

1.401

1.382

1.359

1.309

Wegen

232

232

232

232

Verlichting

104

104

104

104

Onderhoud gebouwen

109

109

109

109

Speeltuinen

50

50

50

50

Totaal

1.896

1.877

1.854

1.804