Grondbeleid

Inleiding

Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop de gronden worden gebruikt. Sturing van het grondgebruik door middel van het grondbeleid draagt bij aan de realisatie van doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en financiën.

Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren.

Het grondbeleid een heeft grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. In 2015 wordt het grondprijsbeleid geactualiseerd.

Met betrekking tot het grondbeleid staat een beleidsdoel voor ogen namelijk het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij door middel van het opstellen van bestemmingsplannen woningbouwmogelijkheden in alle kernen worden gecreëerd.

In de nota "grondbeleid" van 27 maart 2012 is bepaald dat er een jaarlijks overzicht van de exploitatieopzetten wordt gepresenteerd aan de raad. Tevens is hierin een voorstel gedaan voor tussentijdse winstnemingen en afsluiten van plannen. De bijstelling van de exploitatieopzetten is in juni 2015 aan de raad voorgelegd.

Bij actief grondbeleid koopt de gemeente zelf als marktpartij gronden en panden aan, maakt bouw- en woonrijp en verkoopt de bouwrijpe gronden vervolgens ten behoeve van de ontwikkeling daarvan.
Op deze manier verschaft de gemeente zichzelf maximale sturing in zowel productie als exploitatie van het ontwikkelgebied. Dit is de grootste zekerheid dat de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Door de economische crisis zijn de projectontwikkelaars kritischer bij aankopen van gronden. De gemeente zal in toekomst vaker in samenwerking met derden de nieuwe woningbouwplannen moeten realiseren. Met deze derden worden dan financiële en organisatorische afspraken gemaakt. De grex-wet zal als leidraad gelden voor deze afspraken.

Hoewel de voorkeur zonder meer uitgaat naar een actief grondbeleid zal per project een afweging worden gemaakt.

Financiële positie

Voor het grondbeleid is een genormeerde reserve grondbedrijf vastgesteld. Deze reserve dient voor de opvang van toekomstige negatieve exploitatieresultaten van de complexen van het grondbedrijf en voor de aanleg van eventuele bovenwijkse voorzieningen.

 • In het plan Droogstal te Wellerlooi zijn in 2015, 2 kavels voor halfvrijstaande woningen verkocht en er zijn diverse kavels in optie genomen. Hierop zullen starterswoningen worden gebouwd.
 • Projectontwikkelaars hebben in het plan St. Jozefstraat in Siebengewald diverse kavels in optie genomen. Hierop zullen starterswoningen en half vrijstaande woningen worden gebouwd.
 • De algemene reserve grondbedrijf is in de nota reserves en voorzieningen vastgesteld op een maximum van € 400.000. Het restant van de voorziening Melingstraat € 237 wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. De stand van de reserve grondbedrijf per 31 december 2014 bedraagt € 72.129.

Verwachte trends en ontwikkelingen

Tabel PH. 1 In uitvoering zijnde plannen

Plan

Verwacht saldo

Afronding

Wellerlooi:

Droogstal fase II

1.335.000

2022

Bergen:

KOBS-locatie

14.000

2019

Siebengewald:

St. Jozefstraat

149.000

2024

Well:

Kasteellaan

25.000

2020

Afferden:

Alverman

-/- 344.000

2023

Afferden:

Uitbreiding Afferdse Heide

726.000

2022

Well:

Maaspark

93.000

2025

Totaal

1.998.000

 • In het plan Droogstal fase II zijn 15 kavels verkocht. Momenteel zijn er opties op 4 bouwkavels. Het plan wordt waarschijnlijk in 2022 afgesloten.
 • Het bestemmingsplan KOBS-locatie is vastgesteld. De kavels zijn in april 2008 verkocht aan een projectontwikkelaar. Het woonrijpmaken zal pas gebeuren als de kavels door de projectontwikkelaar zijn verkocht. Door de ongunstige marktsituatie kan dit nog enige tijd duren.
 • In het plan St. Jozefstraat zijn t/m 2014 13 kavels uitgegeven. Momenteel zijn er 12 bouwkavels in optie voor de bouw van starterswoningen en half vrijstaande woningen. De planperiode is verlengd naar 2024.
 • Het bestemmingsplan Well Kasteellaan werd in november 2014 door de raad vastgesteld. In 2015 is dit plan dan onherroepelijk. Dit plan bevat 8 woningen.
 •   We zullen binnenkort starten met bouwrijp maken en hopen in 2016 kavels uit te geven.
 • Het bestemmingsplan Alverman is vastgesteld. De 17 bouwkavels worden uitgegeven, als de resterende kavels voor vrijstaande woningen in de Afferdse Heide zijn uitgegeven. We gaan er van uit dat de kavels in de jaren 2016 t/m 2023 worden verkocht. Het voorziene tekort van het complex van de Alverman wordt gedekt door de voorziening complex Alverman.
 • Het plan Afferdse Heide is momenteel in exploitatie. Er zijn inmiddels 8 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. In 2014 heeft  Destion een plan van 8 seniorenwoningen, en een woonkamerproject voltooid. Destion zal in de komende jaren nog 8 seniorenwoningen gaan bouwen.
 • Het plan Maaspark Well is een samenwerking tussen gemeente en Kampergeul B.V.. Deze exploitatie loopt t/m 2025 en zal een positief saldo opleveren van ongeveer € 93.000. Het structuurplan is vastgesteld. De zandafgraving is in 2014 gestart.
 • De regionale woonvisie heeft zijn weerslag op de plancapaciteit in de toekomst.

Onderstaande plannen moeten nog in uitvoering genomen worden.

Plan

Siebengewald

Ericaweg

Well

Lammerskamp

 • In Siebengewald op de Ericaweg is een Ruimte voor Ruimte-project voor 5 vrijstaande woningen.
 • Voor de Lammerskamp in Well zal door de projectontwikkelaar een plan worden ontwikkeld voor 16 tot 20 woningen. Hierover wordt een exploitatieovereenkomst gesloten.