EMU Saldo

(Bedragen x € 1.000)

2016

2017

Omschrijving

Volgens begroting 2016

Volgens meerjarenraming in begroting 2016

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-659

-388

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.278

1.228

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

336

382

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

7.517

460

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

1.113

1.038

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

 1.738

 2.850

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

756

509

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-6.693

2.065