Stand van zaken coalitieakkoord

Bij de behandeling en vaststelling van de kaderbrief is afgesproken om het coalitieprogramma te vertalen richting begroting 2016. De diverse onderdelen van dit coalitieakkoord worden per paragraaf gegroepeerd.
Net als de vorige jaren is het de bedoeling om dit overzicht jaarlijks aan te bieden aan de gemeenteraad met telkens een actuele update. Op deze manier kan de raad volgen hoe de vorderingen over het coalitieakkoord zich ontwikkelen.

Nog niet gestart

Gestart wordt aan gewerkt

Gerealiseerd/ Inmiddels staand beleid

Thema

Para
graaf coalitie akkoord

Onderwerp

Planning en budget

1.1

Inleiding

Sterkere participatie van de burger.

Krijgt gestalte via de diverse beleidsstukken en vormgeving van de beide speerpunten. Is continue proces en nooit ‘af’.

2.4

Inleiding

Samenhangende agenda voor de economische ontwikkeling van de regio (samenwerkingsverbanden in de regio).

In de strategische agenda's van de diverse samenwerkingsverbanden krijgt deze vorm.

1.2

2

Invulling/uitwerking speerpunt Sociale Cohesie.

Met de placemats ‘wat hebben we al gedaan’ en ‘wat gaan we doen’ gepresenteerd aan de raad. Is een voortdurend proces in veel verschillende vormen.

1.2

2

Versterken netwerken door laagdrempelige en preventieve inzet (ook in kaart brengen van al aanwezige informele netwerken, sociale kaart).

Stimuleren en verbinden initiatieven. Gekeken wordt naar mogelijkheden van digitale sociale kaart (via interactieve website).

1.2

2

Ondersteuning mantelzorgers.

Mantelzorgers worden op verschillende manieren ondersteund. De mantelzorgwaardering wordt uitgevoerd.

2.2

2

Inwoners betrekken bij het onderhoud van groen en speeltuintjes in hun buurt.

Dit gebeurt al op onderdelen (o.a. Wellerlooi). Bij initiatieven vanuit burgers neemt gemeente faciliterende rol.

2.3

2

Invulling/uitwerking speerpunt Ondernemen met de Natuur.

Met de placemats ‘wat hebben we al gedaan’ en ‘wat gaan we doen’ gepresenteerd aan de raad. Is een voortdurend proces in veel verschillende vormen. Meest recent: diverse bedrijfsbezoeken en inmiddels is er een aantal ondernemersbijeenkomsten gehouden.

2.3

2

Uitvoeren van Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en hier budget voor beschikbaar stellen.

Voor 2014-2015 t.l.v. speerpuntenbudget. € 40.000 begroot. Bij nieuw beleid wordt voorgesteld dit te komende jaren te continueren. Gemeenten zitten op een lijn om verdere uitvoering ter hand te nemen.

1.2

2

De aanbesteding van het openbaar vervoer conform de eerder verzonden brief aan de provincie volgen en beïnvloeden. Ook relatie met programma “samenleving”.

Is opgepakt. Vanwege fraudezaak aanbesteding ontwikkelingen afwachten.

2.2

2

De inrichting van de openbare ruimte toetsen op toegankelijkheid.

Dit onderwerp integraal betrekken bij beleidsstukken.

3.1

2

Uitvoeren van samenwerking 7 gemeenten (Boxmeer, Cuijk, Bergen, Gennep, Mook en Middelkaar, Goch en Weeze) en hier budget voor beschikbaar stellen.

Er is inmiddels rapport over deze samenwerking klaar. Bij nieuw beleid wordt voorgesteld budget op te nemen in de begroting 2016. Momenteel wordt een 4 jarig uitvoeringsprogramma gereed gemaakt voor indiening Interreg.

1.2

3

Het opzetten van een sociaal team, met onder andere als uitgangspunten:

Sociaal team is gerealiseerd. Het CJG is geïntegreerd en de expertise van de jeugd is gebundeld in het sociaal team. Nu wordt gekeken naar de doorontwikkeling.

A) inwoners van de gemeente Bergen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en;

2.3

B) de taken van het CJG worden geïntegreerd in het sociaal team.

2.3

C) fysieke bundeling van op jeugd gerichte expertise.

1.2

3

Ontwikkelen maatwerkarrangementen.

Het sociaal team kijkt integraal naar wat mensen nodig hebben. Gekeken wordt wat mensen zelf kunnen, wat het netwerk kan doen, welke mogelijkheden er vrij toegankelijk zijn in het dorp en daarnaast kan er een individuele voorziening nodig zijn.

1.5

3

Het ontwikkelen van algemene voor iedereen toegankelijke voorzieningen via bijvoorbeeld dorpsdagvoorzieningen (omgedoopt in dorpsinitiatieven) of multifunctionele centra.

De eerste ontwikkelingen lopen al. Initiatieven lopen al: huiskamer Béjèn, Superrrr, Taste&Go, ontmoetingscentrum Bergen.

3.4

3

Oormerken budgetten voor het sociaal domein.

Besloten is de transitie-uitkering 3 D’s (6,9 mln.) te oormerken.

1.4

3

Het ontwikkelen van kind centra op de schoollocaties.

Notitie tot realisatie kind centra is in juli 2015 in de raad geweest. Daarna uitvoering, die enkele jaren in beslag neemt.

1.5

3

Het creëren van platforms waarbij verschillende generaties elkaar ontmoeten waarbij:

Planning 2015 – 2016

A) de verbinding tussen generaties wordt gerealiseerd en;

In de notitie ‘Naar een nieuwe participatiepraktijk’ worden verschillende manieren genoemd om onze inwoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid. De doelgroep jongeren is apart benoemd. In het participatieprogramma voor het komende jaar zijn hiervoor acties opgenomen.

B) de betrokkenheid van jongeren bij het gemeentelijk beleid wordt vergroot.

De verbinding tussen generaties dient o.a. vorm te krijgen in de dorpsdagvoorzieningen. Deze zijn algemeen, voor iedereen toegankelijk en gekeken wordt of er dan activiteiten mogelijk zijn waarin generaties elkaar ontmoeten.

1.5

4

Verenigingen ondersteunen met kennis, met het beschikbaar stellen van informatie en indien noodzakelijk met aanvullende budgetten. Inzetten/faciliteren van de transitie naar meer zelfsturende gemeenschappen.

Planning 2015 - 2018, wordt betrokken bij sociaal domein en de veranderende rol van de overheid.) We hebben de ondersteuning geregeld via Club totaal (regionaal) sportcafés, informatieavonden. VVKL etc. Daarnaast vinden er diverse gesprekken plaats i.k.v. accommodatiebeleid (privaat beheer gymzalen) over de inzet in het dorp.

1.5

4

Het ontwikkelen van een breed gedragen accommodatiebeleid met onder andere aandacht voor de multifunctionaliteit, met onder andere als deelonderwerpen:

Beide gerealiseerd, plannen zijn in uitvoering.

A) de haalbaarheid van een gemeenschapsvoorziening in Wellerlooi en Afferden onderzoeken en hier vervolgens uitvoering aan geven en;

Plannen voor Wellerlooi liggen klaar. Afferden is in voorbereiding. Vanwege ons beleid ligt het niet voor de hand om te gaan sturen in Afferden. We wachten de ontwikkelingen af en ondersteunen daar waar gevraagd wordt.

B) het aansturen op de ombouw van het zwembad naar een multifunctionele ruimte.

Vernieuwde Asseldonk opent in oktober.

4

Het vereenvoudigen van het subsidiebeleid en de subsidie koppelen aan maatschappelijke prestaties, waarbij:

Planning 2016.

1.4

A) verenigingen ondersteund worden bij het ontwikkelen van een toekomstvisie (met als optie het op eigen initiatief fuseren van verenigingen) en;

1.4

B) de jeugd, ouderen en gehandicapten stimuleren tot deelname aan sportieve- en culturele activiteiten.

1.2

4

Criteria bepalen op basis waarvan de dorpsraden de beschikking krijgen over een vrij besteedbaar budget.

De transformatie naar meer inzet van inwoners is in volle gang. De dorpsraden hebben een eigen budget, waarmee ze aan de slag kunnen. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven in de dorpen. Deze ondersteunen we (waar nodig) ook.

Transitie naar zelfsturende kernen.

2.2

4

Rekening houden en uitvoering geven aan de veiligheidsaspecten bij de inrichting van de openbare ruimte.

Heeft constante aandacht en wordt al integraal verwerkt bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen.

1.5

4

Investeren in gemeenschapsvoorzieningen in Wellerlooi en Afferden.

Wellerlooi is afgerond (wat betreft gemeentelijke besluitvorming),
Afferden loopt nog.

1.2

5

Activeringsbeleid: iedereen kan meedoen.

Is betrokken bij sociaal domein.

1.1

5

Omvorming sociale werkvoorziening.

In samenspraak met Venlo en Beesel pakken we de omvorming aan. Nadrukkelijke relatie met beleidsveld participatie.

1.1

5

Omvorming bijstandsbeleid.

Wordt betrokken bij vormgeving totale armoedeminimabeleid. Afronding begin 2016.

1.1

5

Het stimuleren en scheppen van werkervaringsplaatsen en leerwerkplekken, waarbij lokale ondernemers benaderd worden stage mogelijkheden voor jongeren te creëren.

Reguliere aanpak om mensen te begeleiden naar werk via werkgeversservicepunt.

1.1

5

Het actualiseren/ ontwikkelen van het minimabeleid in overleg met onder andere het de Vincentiusvereniging, de voedselbank, Destion.

Notitie is in voorbereiding. Besluitvorming in begin 2016.

2.4

5

Het onderdeel recreatie en toerisme verder positioneren waarbij aandacht is voor o.a. promotie, verdere ontwikkeling fiets- en wandelpaden.

Betrekken bij speerpunt Ondernemen met de natuur. Overleggen met Routebureau zijn gaande. Kwaliteitsverbeteringen vinden continue plaats. Voornemens om voor voorjaar 2016 fiets-, wandel-, ruiter-, MTB-netwerk geoptimaliseerd te hebben en/of uitgebreid.

2.2

5

Project Mosaïque afronden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Afgerond.

2.2

5

Vasthouden aan de ontwikkeling, financiering en stimulering van het gebied Maaspark Well.

Is bestaand beleid met benutting van bestaande budgetten. Meerjarig project.

2.4

5

Nagaan of er voor de instelling van een ondernemersfonds voldoende draagvlak bestaat.

Met de ondernemers wordt momenteel gezamenlijk gekeken naar een regeling.

2.4

5

Recreatieve oeverbindingen Maaspark Well.

2014-2015, vanuit krediet Maaspark Well
Ontwerpen en bestekken gereed in 2015.

2.4

5

Ondernemen met de natuur: promotie en verdere ontwikkeling fiets- en wandelpaden.

Planning 2014-2015 Overleggen met Routebureau zijn gaande. Kwaliteitsverbeteringen vinden continue plaats. Voornemens om voor voorjaar 2016 fiets-, wandel- ruiter- MTB-netwerk geoptimaliseerd te hebben en/of uitgebreid.

2.2

6

Vormgeven aan een gevarieerd woningaanbod met aandacht voor de diverse doelgroepen en aspecten zorg en duurzaamheid.

Er wordt momenteel in overleg met stakeholders, waaronder zorgpartijen, gewerkt aan een regionaal woningbouwbeleid met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma per gemeente. Belangrijke items daarbij zijn aandacht voor de specifieke doelgroepen, inspelen op ontwikkelingen in de zorg (o.a. extramuralisering), de kwantitatieve en kwalitatieve opgave en duurzaamheid. De regionale woonvisie is in concept gereed. Vaststelling door de raden vindt plaats in 1e kwartaal 2016. Vervolgens vindt gemeentelijke uitwerking plaats.

Ook relatie met programma ‘Samenleving’.

2.4

6

1 ondernemersloket, diverse bedrijfscontact functionarissen.

Bedrijvencontactfunctionaris is voor een periode van 6 maanden aangesteld via de constructie van een werkervaringsplaats voor 2016. Zie overigens onder nieuw beleid.

2.4

6

MKB platform.

Bedrijvencontactfunctionaris is bezig om in samenspraak met de ondernemers te bezien op welke wijze bundeling van krachten binnen Mosaïque tot versterking kan leiden. Binnen het speerpunt Ondernemen met de natuur is ook een bundeling van krachten gaande. De eerste ondernemersbijeenkomst is inmiddels geweest. Mogelijk groeit dit uit naar de vorm van een platform. Dit wordt in de loop van 2015 duidelijk.

2.4

6

Vrij liggende fietspaden: Siebengewald-Afferden en Twistedenerweg.

Uitvoering: 4e kwartaal 2015. Is in uitvoering.

2.4

6

Aanleggen vrij liggend fietspad langs Twistedenerweg.

Gerealiseerd.

2.2

6

Versteviging bermen aan de Kruisstraat ter hoogte van de Schaak.

Gerealiseerd.

2.2

6

Verbeteren openbare verlichting Nieuweweg Siebengewald.

Gerealiseerd.

3.3

6

Realisatie 50 km zone N271.

Provincie Limburg is wegbeheerder en komt met voorstel. De provincie heeft tijdelijk een VRI geplaatst en de provincie onderzoekt mogelijkheid van rotonde.

2.1

6

Stimulering energiebesparing huishoudens.

In regionaal verband opgepakt. Subsidie verkregen gericht op stimulering van eigenwoning bezitters. Regionaal is er per 1 mei een projectleider aangesteld die dit verder uitwerkt.

2.1

6

Onderzoek naar de mogelijkheid om meer GFT-afval uit het restafval te halen.

Wordt in 2016 opgepakt, eventuele uitvoering 2017. Mogelijke financiële consequentie betrekken bij begroting 2017.

2.1

6

Kledinginzameling in zijn geheel opnieuw bezien.

Wordt in 2015 opgepakt, voorstel in ontwikkeling Geen financiële consequenties verwacht.

2.1

6

Droge componenten zoveel mogelijk gescheiden inzamelen.

2015 - 2016, betrekken bij afvalbeleid.

2.1

6

Inrichting milieupark afstemmen op aanbod en vraag.

Afgerond.

3.4

6

Invoeren gedifferentieerde rioolheffing.

Voorstel komt naar gemeenteraad. 4e kwartaal 2015.

2.1

6

Invoering van een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater van de riolering.

Voorstel komt naar gemeenteraad. 4e kwartaal 2015.

2.1

6

Afkoppelen van regenwater van openbare gebouwen.

Afgerond.

2.1

6

Scheiden van rioolaansluiting op de Flammert.

Planning 2015-2016. Nog niet gestart.

2.1

6

Aanleggen van regenwaterinfiltratie riolering in Mosaïque.

Afgerond.

2.1

6

Op orde brengen watergangen in het buitengebied en aanbrengen van voorziening bij riool overstorten.

Afgerond.

2.2

6

Opknapbeurt van de Hoenderstraat in Well.

I.v.m. uitbreiding plangebied uitvoering in 2016.

1.1

7

Volwaardige betrokkenheid van burgers, verenigingen en belanghebbenden borgen (burgerparticipatie als uitgangspunt bij de communicatie).

Notitie inwonersparticipatie is vastgesteld. Uitvoering volgt.

3.1

7

In samenspraak met alle politieke partijen discussiëren over de gewenste opzet van het besluitvormingsproces. Hiervoor medio 2014 een aparte brainstormsessie plannen, waarbij goede voorbeelden van andere gemeenten in beeld zijn gebracht.

Wordt, in overleg met de werkgeverscommissie, in de loop van 2015 opgepakt (griffie).

3.2

7

Communicatiebeleid voornamelijk t.a.v. het gebruik van sociale media actualiseren.

Bij uitwerking van o.a. speerpunten geldt niet burgerparticipatie, maar overheidsparticipatie (een overheid die participeert bij initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan) als uitgangspunt. Burgers worden dus niet alleen betrokken, maar in dialoog komt uitwerking tot stand.
In uitvoering van tactisch en operationele communicatie (najaar 2015) komt aan bod hoe overheidsparticipatie gemeente breed aandacht krijgt.

3.1

9

Bij de behandeling van de begroting 2015 een evaluatie van de bereikte resultaten rondom de samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Eerste evaluatiemoment vindt plaats bij kaderbrief. Heeft reeds plaatsgevonden bij RIB en de werkvergadering van de raad op 21 april 2015.

3.1

9

De jumelageband met Miloslaw (Polen) heroverwegen.

Voorgesteld wordt om in 2016 vriendschapsband te maken. Polencomité voert uit. Krijgen daarvoor per 2017 structureel € 1.000 per jaar en kunnen aanvullend incidenteel op basis van ingediende projecten maximaal € 2.000 per jaar subsidie krijgen. Wordt in 3e kwartaal 2015 afgerond.

3.4

10

Onderzoek doen naar verdere besparingsmogelijkheden op personeelskosten, waarbij de dienstverlening tenminste gelijk blijft.

In het kader van de cultuurveranderings-project ambtenaar 2.0 verandert er in 2015 veel. De consequenties t.a.v. de bezetting wordt dan in beeld gebracht.