Programma Bestuur en Financiën

Thema

Financiën

19%
99%

Wat willen we bereiken?

Een financieel stabiele en gezonde gemeente die stoelt op een degelijk financieel beleid.

Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De begroting is meerjarig sluitend en in evenwicht;
 • Structurele lasten dekken we met structurele baten;
 • Als dit uitgangspunt het nemen van pijnlijke maatregelen noodzakelijk maakt, dan gaan wij die niet uit de weg. Bezuinigingen van rijkswege worden zoveel mogelijk doorgezet op het beleidsterrein waarop het rijk bezuinigd;
 • Meevallers vallen vrij naar de algemene reserve, tegenvallers compenseren we binnen het programma;
 • Nieuw beleid financieren we door oud beleid hiervoor in te ruilen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Belastingen en heffingen

 • Ten aanzien van de afvalstoffen- en de rioolheffing wordt een kostendekkende tariefstelling aangehouden. Voor de rioolheffing is het VGRP als basis genomen voor de lasten en voor de tariefstijgingen.
 • Gelet op onze ambitie om te komen tot een structureel financieel gezonde gemeente, met inachtneming van de septembercirculaire en het autonome en nieuwe beleid, stellen wij voor de OZB-verhoging meerjarig te matigen en naar beneden bij te stellen dan eerder bij de begroting 2015 was voorzien. Voor 2016 en 2017 betekent dit een verlaging van 1 voor de jaren 2018 en 2019 is dit ieder jaar 2%. Gecumuleerd betekent dit voor de periode 2016 tot en met 2019 een verlaging van 6%.
 • De toeristenbelasting wordt in 2016 gehandhaafd op € 1,05 per persoon per nacht. Wij hebben u gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de toeristenbelasting waarbij de forfaitaire heffing en een mogelijk tariefdifferentiatie wordt onderzocht. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
 • De woonforensenbelasting is gekoppeld aan de OZB wordt net als de OZB met 4% (exclusief inflatiepercentage) verhoogd.
 • Voor de leges geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. Winst maken op samenhangende groepen van leges is niet toegestaan.

Planning &  Control

 • We hebben een analyse gemaakt van de bij het coalitieakkoord benodigde budgetten en er is een planning gemaakt wanneer de realisatie van het onderwerp te verwachten is.
 • Het overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd. Op deze manier kan de raad volgen hoe de vorderingen over het coalitieakkoord zijn.
 • Met ingang van de begroting 2016 gaan we ook werken met een papierloze begroting. De begroting is voor een ieder toegankelijk via de website, de begrotingsappmodule.
 • Met de aanschaf van het Planning en controlsysteem (hierna te noemen P&C systeem) moet een duidelijke, volgbare en meetbare verbinding ontstaan tussen wat de raad wil bereiken, het college daarvoor wil doen, het management uitzet en de budgethouders en budgetbeheerders evenals de medewerkers daadwerkelijk uitvoeren.

Monitoren open-einde regelingen
De raad per heeft gevraagd om een volgsysteem te ontwikkelen zodat de zogenaamde “open eind regelingen” regelmatig gemonitord worden. Met ingang van 2016 zullen wij de raad kwartaalgewijs rapporteren middels een prestatiemanagement rapportage van ons nieuw systeem. Ook deze rapportage is online in te zien en voor een ieder toegankelijk.

Aanbevelingen provincie bij verdiepingsonderzoek (VDO)
Zoals bekend mag worden verondersteld, heeft de provincie in het voorjaar van 2015 een financieel verdiepingsonderzoek gedaan voor de bepaling van de toezichtvorm 2015-2018.
De provincie zal t.m. het begrotingsjaar 2018 toezichtarm optreden, echter onder de voorwaarde dat de gemeente een aantal aanbevelingen met ingang van het begrotingsjaar 2016 opvolgt.
De aanbevelingen zijn in de begroting 2016 overgenomen en hebben wij aan deze voorwaarden voldaan.