Programma Samenleving

Thema

3D's overstijgend

0%
0%

Wat willen we bereiken?

  • De regionale samenwerking op het gebied van inkoop in het sociaal domein wordt verder doorontwikkeld en de inkoop vindt efficiënt en innovatief plaats.
  • De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig, efficiënt georganiseerd en de ondersteuning blijft betaalbaar.
  • Realiseren van voldoende en passende dagbesteding, van laagdrempelig (inloop) tot geregisseerd (gezamenlijk en individueel) en zowel arbeidsmatig als zorg gerelateerd.
  • We geven uitvoering aan het principe van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie op basis van de notitie ‘Naar een nieuwe participatiepraktijk’, Inwoner en cliëntparticipatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • De eerste en tot nu toe enige module van de MGR betreft het opdracht geven in het sociaal domein (inkoop van diensten). Op basis van de ervaringen vanaf november 2014 (start MGR) wordt in 2016 geëvalueerd en bijgesteld.
  • Evalueren van de toegang tot ondersteuning. Het sociaal team en de consulenten vormen samen de centrale voordeur voor de inwoner. Vanuit het keukentafelgesprek wordt een oplossing (leefplan) ingezet, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar wat de inwoner zelf kan. Inwoners kunnen ook bij het sociaal team en de consulenten terecht voor informatie en advies. Op basis van de evaluatie zal de doorontwikkeling van de toegang opgepakt worden.
  • Waar nodig en/of gevraagd dorpen ondersteunen in hun initiatieven voor inloop, ontmoeting en lichte begeleiding van dorpsgenoten. Als er meer of andere begeleiding nodig is, is deze (mogelijk centraal) in Bergen aanwezig. Ook hier is de verbinding met het dorp en de inwoners belangrijk.
  • Informeren, enthousiasmeren, ondersteunen en vooral verbinden: dat is wat we doen als duidelijk blijkt dat inwoners daaraan behoefte hebben. Waar initiatieven als vanzelf ontstaan en goed lopen, is onze ondersteuning niet nodig of beperkt. Soms kan een zetje in de rug helpen en dat is wat we willen doen.
  • Uitvoeren van de notitie ‘Naar een nieuwe participatiepraktijk’: diverse (vernieuwende) vormen om als overheid dichter bij de inwoners te komen en aan te sluiten bij de behoeften die ze hebben als individu (maatwerk) of collectief (algemeen, beleid).