Programma Ruimte en Economie

Thema

Openbare Ruimte

40%
5%

Wat willen we bereiken?

 • We streven naar een adequate inrichting van de buitenruimte, waarbij er onderscheid gemaakt kan worden in verschillende locaties. Om budgettaire redenen is het belangrijk om keuzes te maken. Daar waar het niet anders kan worden er noodzakelijke maatregelen genomen. (Bijvoorbeeld de verbetering Hoenderstraat).
 • De openbare verlichting en de onderhoudstoestand van de wegen moeten op een goed niveau zijn. Ditzelfde geldt voor het openbaar groen.
 • We willen een adequate gladheidbestrijding waarbij het niet mogelijk is om meteen en overal tegelijk de wegen sneeuw- en ijsvrij te krijgen en te houden.
 • We streven naar een duurzaam waterbeheer, zoals in het verbreed GRP en in het Afvalwaterakkoord weergegeven.
 • We willen een verkeersveilige gemeente. Het (nieuwe) GVVP verwoordt de visie op verkeersveiligheid en vervoer tot 2020. Het plan geeft aan hoe de gemeente Bergen de komende jaren omgaat met bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Op basis van het gepleegde onderzoek door bureau Stad en Groen implementeren we het geactualiseerde Groenstructuurplan en passen de bedrijfsvoering van de Buitendienst aan. Het werkleerbedrijf Buitendienst zal geleidelijk verder groeien.
 • We geven uitvoering aan de maatregelen die in het GVVP staan binnen de beschikbaar gestelde budgetten.
 • De aanleg van het fietspad Siebengewald-Afferden  is in uitvoering.
 • We voeren de maatregelen uit van het beleidsplan openbare verlichting.
 • We voeren het jaarlijkse onderhoud van wegen uit en verzorgen de gladheidsbestrijding.
 • We geven uitvoering aan het investeringsprogramma van het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Afvalwaterakkoord.