Nieuw beleid

Bij de kaderbrief 2016 zijn er geen besluiten genomen over nieuw beleid, mede gezien het op dat moment bestaande financiële meerjarenperspectief. In de afgelopen maanden hebben wij ook kritisch gekeken naar de bestaande budgetten, naar de speerpunten en de onderwerpen uit het coalitie akkoord. Wij hebben thans een structureel sluitende meerjarenbegroting, die mogelijkheden schept om nieuw beleid uit te gaan voeren.
Wij zijn voornemens om onderstaande tabel structureel in de begroting 2016-2019 op te nemen.

Nr

Nieuw beleid begroting 2016

Budget

2016

2017

2018

2019

1

Onderhoud wandelpaden, uitkijkpunten

5.000

10.000

15.000

15.000

2

Lokale omroep

6.500

6.500

6.500

6.500

3

Combinatiefunctionaris

0

0

117.000

117.000

4

VLG dag 2016

25.000

0

0

0

5

Ontwikkelingsgerichte kinderopvang

25.000

41.492

41.492

41.492

6

Oost-West agenda

40.000

40.000

40.000

40.000

7

Meer uren griffier

26.000

26.000

26.000

26.000

8

Verlaging OZB opbrengst

20.000

40.000

80.000

120.000

9

Herinrichting Dorpsstraat

215.000

0

17.000

17.000

16.000

Totaal exploitatie

215.000

147.500

180.992

342.992

381.992

Onderhoud wandelpaden, uitkijkpunten, recreatieve voorzieningen
Onderhoud wandelpaden, uitkijkpunten, vlonder, poortjes, bruggen. Werkzaamheden bestaan o.a. uit 3 keer per jaar maaien van wandelpaden met klepelmaaier en bosmaaier. Het voorstel is om het onderhoud van de recreatieve voorzieningen gefaseerd uit te voeren. Aanleg grotendeels in eigen beheer. Onderhoud vanaf 2016 in eigen beheer. Budget is voornamelijk bedoeld om materialen aan te schaffen.

Lokale omroep
De gemeente is sinds 2010 verplicht om vanuit het gemeentefonds financiële middelen beschikbaar te stellen aan de lokale media-instelling, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden (zorgplicht). Sinds 2012 zijn we structureel in overleg met het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo) van de lokale media instelling van de gemeente Bergen waarbij we er van uitgaan dat uiterlijk per 2016 voldaan zal worden aan de wettelijk gestelde voorwaarden voor een lokale publieke media-instelling. Wanneer blijkt dat niet wordt voldaan aan de formele wettelijke criteria, zal het structurele bedrag worden heroverwogen.

Combinatiefunctionaris
In de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 is de combinatiefunctionaris ingezet als pilot met als doel dit na de twee schooljaren structureel in te kunnen zetten. Met deze intentie heeft de politiek voor twee jaar gelden beschikbaar gesteld.

In 2014/2015 is de regeling wegens de successen en de tevredenheid incidenteel gecontinueerd.
Bovendien wordt de combinatiefunctionaris breder ingezet als sport-/buurtcoach. Dit past in de landelijke regelgeving "Gezond in de stad".
Wij ontvangen via het gemeentefonds € 82.000. Deze inkomsten zijn in het verleden toegevoegd aan de algemene middelen. Als wij de functie van combinatiefunctionaris in 2016 niet invullen betekent dit dat wij de aanvullende uitkering van € 57.000 in ieder geval moeten gaan terugbetalen aan het rijk. Om budgettaire redenen hebben wij er voor gekozen om de kosten (in totaal € 117.000) ten laste van de speerpunten 2016 en 2017 te brengen. Met ingang van 2018 worden de kosten geheel ten laste van de exploitatie genomen.

VLG dag 2016
Bergen wil in 2016 als gastheer optreden voor de Limburgse Bestuurdersdag. Om Bergen nog beter bekend te maken bij de decisionmakers uit de omgeving willen wij in 2016 samen met Weeze deze dag voor de Limburgse gemeenten organiseren. Dan kunnen op een dag potentieel wel 900 Limburgse en Duitse sleutelfiguren bekend gemaakt worden met alle fraais en bijzonders dat Bergen te bieden heeft. Het DB van de VLG heeft dit tamelijk unieke aanbod om een grensoverschrijdende dag te organiseren gretig aanvaard. Hierdoor kunnen wij ook nog 60 Duitse gemeenten gaan verwelkomen op die dag in november 2016. Wij hebben hiervoor een bedrag geprioriteerd van € 25.000. Via sponsoring en bijdragen van de provincie en de VLG kunnen we zo een mooi aanbod maken. Het ligt erg voor de hand dat we dan behalve de parels van onze gemeenten de bezoekers ook laten zien wat Bergen tegen die tijd heeft bereikt op het gebied van beide speerpunten.

Ontwikkelingsgerichte kinderopvang
De huidige overeenkomst uitvoering peuterspeelzaalwerk, in de gemeente Bergen heeft dit de naam ontwikkelingsgerichte kinderopvang (OKI) gekregen, loopt eind 2015 af. Voor de periode vanaf 2016 dient een en ander opnieuw te worden aanbesteed. Hierover, en over de inhoudelijk te maken keuzes, is een beleidsplan in de commissie samenleving van 29 september 2015 aan de orde geweest. In de raad van 10 november 2015 zullen definitieve keuzes gemaakt worden. Vooruitlopend daarop is een aanname van de financiële gevolgen opgenomen onder het nieuwe beleid.

Oost-West agenda
De laatste jaren is er, een nauwe samenwerking ontstaan tussen Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Cuijk, Boxmeer, Weeze en Goch. Deze samenwerking noemen we de Oost-West-as. Eerste concreet resultaat van deze samenwerking is de presentatie geweest van het rapport ‘Van achterland naar kloppend hart’. Dit rapport heeft de mogelijkheden verkend voor een verdergaande samenwerking in concrete projecten. De komende periode wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda, waarvoor ook een subsidie uit Interreg zal worden gevraagd bij de Euregio Rijn Waal. Er liggen vele kansen voor succesvolle projecten. Om de agenda op te zetten en projecten uit te voeren is ook gemeentelijk budget nodig. Het betreft zowel procesgeld als beperkt geld om in te zetten in concrete projecten.

Extra uren griffier
In de begroting is structureel rekening gehouden met een griffier voor 24 uur per week in eigen dienst voor € 58.000. De huidige griffier is niet in dienst van de gemeente maar is ZZP-er. Bovendien wil het presidium dat er een urenuitbreiding plaatsvindt van 4 uren. De extra kosten (als ZZP-er) zijn € 26.000 waarvoor binnen de bestaande begroting geen dekking is.
De thans gekozen constructie is niet de goedkoopste. Als wij de raadsgriffier zelf in dienst nemen, kunnen de kosten met ca € 20.000 structureel omlaag.

Matiging OZB verhoging
In het coalitieakkoord is de passage opgenomen dat het tarief voor de komende jaren jaarlijks met 5% (exclusief inflatie) mag stijgen. Tevens werd er aangegeven dat indien de noodzaak hiertoe niet meer aanwezig is, er een heroverweging plaatsvindt. Gezien het feit dat wij thans een meerjarig positief begrotingsresultaat bereiken, bestaat thans de mogelijkheid om voor de komende jaren de stijging van de belastingen te matigen en een correctie toe te passen. In 2016 en 2017 houden we rekening met 1% en de jaren 2018 en 2019 met 2%. De lasten van de burgers wordt daarmee beperkt en daarmee wordt voldaan aan de wens uit het coalitieakkoord om de lastenverzwaring te beperken.

Herinrichting Dorpsstraat
In de Dorpsstraat in Afferden is een hemelwaterafvoersysteem toegepast i.v.m. de gescheiden afvoer van hemelwater. Afgelopen jaren is gebleken dat dit niet aan de verwachtingen voldoet. Regelmatig hebben er herstelmaatregelen plaats gevonden maar die hebben niet geleid tot de gewenste oplossing. Inwoners ervaren nog steeds overlast. Geconstateerd is dat hier een ingrijpende aanpassing nodig is om de situatie op een adequaat niveau te brengen.

Speerpuntenbudget
De kracht van het speerpuntenbudget zit in het snel kunnen inspelen op initiatieven die van onze inwoners en bedrijven zelf komen. Als we echt uit willen gaan van wat er uit eigen kracht opkomt, hebben wij geen sturing op de planning of uitvoering. Dit kan betekenen dat er soms sprake is van onderbenutting van het budget. Het belangrijkste bij dit budget is dus flexibiliteit over een langere periode. Dit wil zeggen dat er enkele onderwerpen zijn die passen in onze speerpunten Sociale Cohesie en Ondernemen met de Natuur.
In de volgende tabel geven wij aan welke onderwerpen dit zouden kunnen zijn:

Speerpunten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Bedrijvencontactfunctionaris

30.500

73.000

0

0

0

0

2

Regiovisie

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

3

Combinatiefunctionaris

82.000

117.000

0

0

Totaal speerpunten

30.500

73.000

122.000

157.000

40.000

40.000

Behalve ten aanzien van de regiovisie, zijn wij van mening dat de gelden voor de speerpunten jaarlijks incidenteel ingevuld moeten worden. Voor 2016 resteert € 278.000, voor 2017 € 243.000 en voor de jaren daarna resteert € 360.000.

Bedrijvencontactenfunctionaris
Deze functie heeft nadrukkelijk relatie met Ondernemen met de Natuur. Wij zijn van mening dat deze functie voorlopig incidenteel gecontinueerd moet worden in 2016 bij wijze van een pilot. Indien in 2016 uit een evaluatie blijkt dat deze functionaris een meerwaarde heeft voor de gemeente dient er bij het opmaken van de begroting 2017 afgewogen te worden of deze functie structureel in de begroting opgenomen dient te worden. De nog niet gedekte kosten van 2015 en 2016 kunnen ten laste van de nog deels resterende speerpuntengelden van 2014 en 2015 gebracht worden.

Regiovisie
Volgens het coalitieprogramma 2014-2018, hecht ook de raad waarde aan een continuering van de samenwerking met Gennep en Mook en Middelaar in de verdere uitvoering van de gezamenlijke regiovisie. Het verheugt ons dan ook dat, naast de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar, nu ook de gemeenteraad van Gennep op 27 mei 2015 een besluit heeft genomen om de gezamenlijke uitvoering van de regiovisie verder op te pakken.

Momenteel wordt daarom gewerkt aan een nieuwe structuur en gezamenlijke agenda. Hierbij is ook nadrukkelijk in onderzoek welke rol de provincie hierin zou kunnen spelen.

Combinatiefunctionaris
Zie onder punt 3 nieuw beleid.

Reserve bijzondere voorzieningen
Er zijn een drietal incidentele projecten welke ten laste van de reserve bijzondere voorzieningen gebracht kunnen worden.

Reserve bijzondere voorzieningen

Stand

2016

Resteert

Stand

146.000

Herziening BP buitengebied 2013

20.000

Beschoeiing veerpont Reindersmeer

25.000

Herinrichting van Straelenstraat (netto)

30.000

Totaal nieuw beleid t.l.v. reserve

75.000

Restant

71.000

Herziening BP buitengebied 2013
Betreft een wettelijke verplichting. Binnenkort volgt de uitspraak van de Raad van State over de beroepen tegen het bestemmingsplan "Buitengebied 2013". De verwachting is dat het plan op onderdelen herzien dient te worden en dat door de RvS bepaald wordt dat dit binnen een jaar dient te gebeuren. Een deel van de werkzaamheden moet worden uitbesteed, in ieder geval het vervaardigen van een digitaal plan.

Beschoeiing veerpont Reindersmeer
De beschoeiing van de “haventjes” bij het veerpont  zijn na 15 jaar nodig toe aan vervanging om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat. De hoge kosten zijn voornamelijk te wijten aan de hoge materiaalkosten vanwege de aankoop van tropisch hardhout. Afvoer van materiaal wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Herinrichting Van Straelenstraat
Het herinrichten van dit weggedeelte als afronding van het met Destion gezamenlijk opgezette en uitgevoerde project Kasteelherenbuurt. Het totale budget bedraagt € 75.000. Hiervan bedraagt de bijdrage van Destion mogelijk € 20.000 en rioleringsfonds (afkoppelen) € 25.000.

NIET IN BEGROTING OPGENOMEN

Nader af te wegen nieuw beleid

Budget/
Investering

2016

2017

2018

2019

1

Renovatie ontginningsweg 2018

270.000

0

0

0

21.600

2

Blauwe BOA

0

50.000

50.000

50.000

50.000

3

Frictiekosten organisatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

Herinrichting gemeentehuis

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal nader af te wegen

270.000

50.000

50.000

50.000

71.600

Renovatie ontginningsweg 2018
Het verbreden van de te smalle Ontginningsweg om daarmee de (toeristische) verbinding tussen het dorp en de Ceresweg (Toeristenweg) te verbeteren, de onderlinge fietsnetwerken verder uit te breiden en te versterken én de verkeers(on)veiligheid (auto, maar vooral voor de fietser) te verminderen.

Blauwe Boa
De gemeente Bergen heeft net als alle andere gemeenten regels zodat iedereen prettig kan wonen en werken. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) wordt aangesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan die regels houdt. Een buitengewone opsporingsambtenaar is een toezichthouder met beperkte opsporingsbevoegdheid. Dit in tegenstelling tot de politie, die de algemene opsporingsbevoegdheid heeft. Een BOA draagt een uniform en mag boetes uitdelen. Hij is eigenlijk de oren en ogen van de gemeente op straat.

Frictiekosten organisatie
Als gevolg van allerlei ontwikkelingen willen wij ook onze organisatie mee laten bewegen. We willen toegroeien naar een organisatie die de uitdagingen van de toekomst goed aankan. Voldoende hoog opgeleid personeel dat energiek de samenleving tegemoet treedt, dat ruim voldoende moet scoren om ook de toegevoegde waarde te bieden die onze inwoners verlangen. De ambitie van het bestuur is om de ambtelijke organisatie gereed te maken voor de periode tot 2030, dit is samengevat onder de term: ambtenaar 2.0. De organisatiestructuur wordt aangepast. De formatieve gevolgen van de verandering zijn op dit moment nog niet te overzien.

Herinrichting gemeentehuis
De hal, de huiskamer, het meubilair en de devices zijn prachtig, maar de rest van het gebouw is niet up to date. Er is geld uitgetrokken voor aanpassing van de raadszaal, de luchtverversingstechniek en de schil. Zoals het er nu uitziet zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 gereed. Wij willen echter een gebouw dat past bij de speerpunten, ambtenaar 2.0, dat duurzaam is, dat meer kansen biedt voor inschakeling van ketenpartners door van een cellenkantoor te transformeren naar een flexkantoor met domeinen. Medewerkers en leiding zijn makkelijker vindbaar, er is geen geluidsoverlast, er zijn bij deuren kijkvensters of anderszins om oogcontact te kunnen maken, ook op de bestuursvleugel.
Wij zouden willen kijken of wij de griffie in de bestuursvleugel kunnen plaatsen opdat de activiteiten van de raad dichtbij elkaar geplaatst zijn en er voor raadsleden geen tocht door werkruimten gemaakt hoeft te worden. Bij ambtenaar 2.0 hoort “ontmoeten” als belangrijke waarde. Het gebouw heeft juist op dit gebied nogal wat belemmeringen, die zitten in geluid en lucht. Hierdoor zijn veel deuren nu dicht als het te warm of te koud is en/of als er activiteiten zijn in de hal. Er is geen ruimte voor ontmoetingsplekken en het aantal concentratieplekken is erg beperkt. Het proces naar verbeteringen die nodig zijn om het gebouw beter te laten aansluiten bij de gewenste cultuur willen we zorgvuldig in lijn zetten. Uiteraard willen we graag uw opvattingen horen en u ook mee kunnen nemen in onze eigen overwegingen. Zoals in de inleiding opgenomen willen wij als start een excursie voor raads- en commissieleden aanbieden in de werkruimten van het gemeentehuis. U kunt dan zien wat de noodzaak is om ook die ruimten aan te passen teneinde het gebouw echt toekomstbestendig te maken. Zoals aangegeven is duurzaamheid dan een belangrijk item, maar ook flexibiliteit.

Begrotingsresultaat ná honorering nieuw beleid

(bedragen x 1.000)

2016

2017

2018

2019

Saldo kaderbrief

-59

7

235

266

Autonoom beleid

186

161

0

0

Septembercirculaire

45

26

148

164

Begrotingsresultaat

172

194

383

430

Nieuw beleid

-147

-181

-342

-382

Nieuw begrotingssaldo

25

13

41

48