Programma Samenleving

Thema

WMO en Volksgezondheid

21%
9%

Wat willen we bereiken?

  • Onze inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en doen, waar het kan, mee in de samenleving.
  • Gepaste ondersteuning aan de inwoners die het op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk (tijdelijk) niet redden.
  • Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn in staat om zich aan te passen en eigen regie te voeren, ook als het fysiek, emotioneel of sociaal tegenzit.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We voeren de Wmo 2015 uit, uitgewerkt in verordening maatschappelijke ondersteuning (denk hierbij aan hulp bij het huishouden, begeleiding enz;
  • We ondersteunen (desgewenst) initiatieven uit de dorpen of nemen zelf het initiatief om algemene voorzieningen te ontwikkelen;
  • We voeren de notitie mantelzorgondersteuning en –waardering uit (ondersteuning mantelzorgers om overbelasting te voorkomen, mantelzorgcompliment);
  • We ontwikkelen mede de regionale taken van de Wmo 2015 (zoals beschermd wonen);
  • We voeren de wettelijke en preventieve taken van het gezondheidsbeleid uit.
  • Samen met onze inwoners, de huisartsen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, GGD en de gemeenten in Noord Limburg werken we aan ‘positieve gezondheid’. In 2016 willen we dit thema concreet omzetten in acties.