Programma Bestuur en Financiën

Thema

Publieke Dienstverlening

23%
1%

Wat willen we bereiken?

In december 2014 heeft de gemeenteraad de ‘Blauwdruk voor strategische communicatie in Bergen’ vastgesteld en daarmee twee uitgangspunten voor de gemeentelijke communicatie benoemd. Dit zijn:

 • Het versterken van de verbinding tussen medewerker en externe omgeving (binnen- en buitenwereld) door het perspectief van de burger als uitgangspunt te nemen, integraal en interactief werken te bevorderen, te luisteren en het leren stellen van vragen (dat wil zeggen: het faciliteren van processen).
 • Een krachtig merk maken van het gebied door gebruik te maken van visuele aspecten en beleving, te investeren in netwerken en relaties, aan te sluiten bij wensen en behoeften en dat wat er al is. Leer daarbij te luisteren en los te laten. Zet organisaties en initiatieven in hun kracht en zorg hierbij voor zichtbaarheid en verbinding.

De uitwerking van bovenstaande punten krijgt vorm in de ‘Uitwerking strategische communicatie’. Het college stelt dit plan (naar verwachting) in oktober  2015 vast. De thema’s voor de korte en middellange termijn zijn:

 • Doorontwikkelen team Communicatie
  (Door)ontwikkelen van strategische denkkracht en het benaderen van communicatie vanuit een breder perspectief door het team Communicatie. Daarnaast moeten interactieve vaardigheden (door)ontwikkeld worden. Dit is noodzakelijk omdat team Communicatie een voorbeeldrol wil vervullen en de organisatie gaat adviseren en faciliteren op basis van kennis, enthousiasme en zicht op trends en ontwikkelingen.
 • Interactieve communicatie
  (Door)ontwikkelen van communicatie(middelen) dat (die) gericht is (zijn) op interactie, gelijkwaardigheid en feedback. Dit bevordert het contact met de samenleving en zorgt ervoor dat we aandacht krijgen voor signalen uit de samenleving.
 • Communicatie is van ons allemaal
  Verbindend communiceren verankeren in de interne organisatie, zodat gemeentelijke communicatie de verantwoordelijkheid wordt van alle medewerkers en integraal werken bevorderd wordt. Daarnaast wordt zo ook inzichtelijk (voor de organisatie) wat de verantwoordelijkheden en taken van het team Communicatie zijn (bevordert de zichtbaarheid van het team).
 • Zorg dat je zichtbaar bent
  Onbekend maakt onbemind. De zichtbaarheid van (het team) Communicatie (en de bijdrage die zij kan leveren) binnen de organisatie vergroten. Daarnaast beïnvloeden we de reputatie van de gemeente (het gemeentebestuur) door externe zichtbaarheid te bevorderen. Continuïteit en het doorontwikkelen van een persnetwerk zijn hierbij van belang.

Wat gaan we daarvoor doen?

De acties om de korte en middellange strategie vorm te geven staan themagewijs vermeld in de ‘Uitwerking strategische Communicatie’ van oktober 2015. Zo zal onder meer sociale media het komende jaar een prominentere rol krijgen en het persnetwerk doorontwikkeld worden.
Naast de huidige ondersteuning en uitvoering dat het team Communicatie sinds jaar en dag biedt, betekent de uitwerking van de communicatiestrategie een doorontwikkeling op tactisch en strategisch vlak van de teamleden. Dit resulteert in een coachende en faciliterende rol van het team Communicatie richting de organisatie.