Voorstellen

Voorstellen aan de gemeenteraad:

  1. De begroting voor het begrotingsjaar 2016 vast te stellen en het college op te dragen om deze uit te voeren.
  2. Kennisnemen van de stand van zaken betreffende de ombuigingsvoorstellen.
  3. Kennis te nemen van de stand van zaken inzake het coalitieakkoord.
  4. Instemmen met de voorstellen on der nieuwe beleid (paragraaf 5).