Demografische Krimp

Demografische ontwikkelingen

Regio Noord-Limburg is een van de regio’s in ons land die tijdelijk extra geld uit het gemeentefonds (hebben) ontvangen. Dat extra geld gaat naar regio’s die zich geconfronteerd zien met een forse daling van het inwoneraantal in de komende jaren. In deze paragraaf geven wij u inzicht in de demografische ontwikkelingen in onze gemeente.

Wat u in deze paragraaf aantreft, is beknopte informatie over de demografische ontwikkelingen voor onze gemeente. De effecten van deze zullen moeten worden doorvertaald in ons beleid. Deels gebeurt dit, maar we moeten de ontwikkelingen nauwkeurig volgen.

Bij het bepalen van een richtinggevend jaartal hebben we gekozen voor het jaar 2050. Het Etil heeft in 2014 een prognose opgesteld die loopt tot 2050. Hierbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat er onzekerheden kleven aan prognoses: het is onmogelijk om de juistheid op de persoon te geven. Belangrijk is echter wel dat het een trend aangeeft. De prognose van het Etil is gebaseerd op het model “Progneff”: een onderzoek model dat op een relatief laag niveau voorspellingen kan genereren, daarbij rekening houdend met landelijke trends (bijv. vruchtbaarheidscijfers, levensverwachting, buitenlandse migratie).

Hoe ziet de loop van het inwonertal van de gemeente Bergen eruit? In onderstaand schema ziet u de ontwikkeling:


Bron: Etil, progneff, 2014

Op grond van de bovenstaande cijfers zien we dat de gemeente Bergen in 2020 definitief onder de 13.000-grens zit. Vanaf 2036 zit Bergen zelfs onder de 12.000-grens, n.l. 11.943. In 2050 is het inwonersaantal volgens de prognose: 10.298.


Bron: Etil, progneff, 2014

Naast de ontgroening en vergrijzing zien we ook een sterke afname van de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar, zijnde het belangrijkste deel van de beroepsbevolking.

Het aantal huishoudens

In verband met de krimp is ook interessant om na te gaan hoe het aantal huishoudens zich ontwikkelt. Onder huishoudens wordt verstaan: een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Niet meegenomen zijn de institutionele huishoudens, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Bron: Etil, progneff, 2014

In 2014 bedroeg het aantal huishoudens 5.586. Vanaf 2028 (5.764 huishoudens) zien we het aantal sterk dalen. In 2050 bedraagt het aantal huishoudens 5.093.

De woningvoorraadbehoefte

De daling van het inwonertal heeft uiteraard ook gevolgen voor de woningbehoefte. Op basis van de WOZ-registraties prognosticeert het Etil de woningvoorraadbehoefte als volgt.


Bron: Etil, progneff, 2014

De woningvoorraadbehoefte in 2014 bedraagt 5.511. De behoefte aan woningen zien we tot 2026 stijgen tot 5.692. Vanaf 2030 zet hier ook de daling scherper in: van 5.679 naar 5.025 in 2050.

Woonbeleid

Inmiddels is een regionale woonvisie voor de acht gemeenten in Noord-Limburg in voorbereiding die in 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Feit is dat er in relatie tot de prognoses voor de huishoudensontwikkeling en de woningvoorraadbehoefte ook in de gemeente Bergen teveel plancapaciteit is. Het is de bedoeling om ter uitwerking van de regionale woonvisie een gemeentelijke woonvisie op te stellen waarin keuzes worden gemaakt voor reductie van de plancapaciteit.