Programma Bestuur en Financiën

Thema

Veiligheid

24%
0%

Wat willen we bereiken?

  • Een gemeente waar inwoners en bezoekers veilig kunnen wonen, werken en recreëren en waarbij de burgers meedenken en participeren over verbetering van veiligheid;
  • Een omgeving waarin overlast, criminaliteit en onveilige situaties worden aangepakt;
  • Een integrale aanpak, waarbij het gemeentebestuur afspraken maakt en de regie voert, zonder dat de gemeente bevoegdheden of taken van andere partijen overneemt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het integraal veiligheidsbeleid en het handhavingsbeleid uit. Hierin staan welke inspanningen de gemeente levert voor het verbeteren van de veiligheid op lokaal niveau. Ook wordt daarin beschreven welke inspanningen worden verlangd van andere organisaties en instellingen zoals politie welzijnswerk en de burger zelf. Het is daarbij belangrijk dat de partners elkaars verantwoordelijkheden kennen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Informatiebijeenkomsten organiseren in het kader van Waak voor Inbraak;
  • Verbeteren aanpak georganiseerde criminaliteit i.s.m. het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC);
  • Onderzoeken subjectieve veiligheid inwoners gemeente Bergen;
  • De wet Damocles, waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft panden tijdelijk te sluiten waar bijvoorbeeld wietplantages zijn aangetroffen.

Naast het uitvoering geven aan bovenstaande plannen, ontvangen we maandelijks actuele politiecijfers. Aan de hand van deze politiecijfers en signalen uit de samenleving spelen we adequaat in op acute veiligheidsproblemen.