Overzicht incidentele baten en lasten 2016-2019

Incidentele baten en lasten
Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende begroting. Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten.
Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de “notitie incidentele baten en lasten” (gepubliceerd door de commissie BBV in januari 2012) als uitgangspunt genomen.
Hierin zijn de volgende standpunten opgenomen:

  1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat, dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.
  2. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
  3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
  4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

In onderstaande tabel is het saldo van incidentele baten en lasten per programma opgenomen.

Omschrijving

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Primitieve begroting

Sluitend maken begroting 2016 tlv algemene reserve

265.000

0

0

0

Autonoom beleid

Onderuitputting kapitaallasten

75.000

50.000

0

0

Invoering IKB ten laste van reserve bijzondere voorzieningen

111.000

111.000

0

0

Nieuw beleid

VLG dag 2016

25.000

0

0

0

Herziening bestemmingsplan tlv reserve bijzondere voorzieningen

20.000

0

0

0

Beschoeiing veerpont tlv reserve bijzondere voorzieningen

25.000

0

0

0

Herinrichting van Straelenstraat tlv reserve bijzondere voorzieningen

30.000

0

0

0

Totaal nieuw beleid

100.000

0

0

0

De overige reeds beschikbaar gestelde incidentele baten en lasten worden jaarlijks bij de jaarrekening middels de overloopbudgetten op genomen in de exploitatie.