Programma Samenleving

Thema

Jeugd

25%
0%

Wat willen we bereiken?

  • Kinderen en jongeren groeien op in een veilige omgeving en krijgen alle kans om zich te ontwikkelen.
  • We signaleren vroegtijdig waar het minder/niet goed gaat en zetten daarop passende ondersteuning in (vroegsignalering en preventie).
  • Ouders/verzorgers voelen zich in staat om als primaire verantwoordelijken hun kind(eren) goed te laten opgroeien.
  • Snelle en slagvaardige hulp in de eigen omgeving bij gevaar of (ernstige) bedreiging.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de Jeugdwet uit, op basis van de verordening. Verder geven we invulling aan de volgende taken:

  • Afstemming zorg, arbeidsmarkt en onderwijs lokaal en regionaal;
  • Leerplicht;
  • Jeugd- en jongerenwerk;
  • Mede-organiseren van regionale taken: Veilig Thuis, jeugdreclassering/jeugdbescherming, crisishulp;
  • Faciliteren, ondersteunen (waar nodig) van lokale preventieve voorzieningen.

In 2015 lag de focus op het goed uitvoeren van de nieuwe taken en de continuïteit van zorg te waarborgen. In het komende jaar ligt de nadruk meer op de transformatie: snellere, betere en effectievere ondersteuning. Daarbij wordt ook meer eigen kracht en inzet van sociaal netwerk gevraagd. Dit vraagt een andere houding en ander gedrag van iedereen die hierbij betrokken is.