Programma Bestuur en Financiën

Thema

Algemeen Bestuur

34%
0%

Wat willen we bereiken?

De gemeenteraad heeft vorig jaar unaniem de speerpunten voor Bergen richting 2030 bepaald.
De thema’s ”Ondernemen met de natuur” en “Sociale cohesie” kregen hierbij prioriteit. Hiervoor is bij de begroting 2014 structureel geld vrijgemaakt.

Bij “ondernemen met de natuur” gaat het erom samen met de Bergense ondernemers een klimaat te scheppen waarin meer dan tot nu toe de mogelijkheden worden benut om geld te verdienen in en met de prachtige omgeving. We stimuleren ondernemers om initiatieven te ontplooien die uiteindelijk borgen dat er in Bergen een gezonde economie is/ blijft met voldoende werkgelegenheid. Gaandeweg willen we ontdekken waar de gemeente nog nodig is en wat we aan het vrije spel van ondernemers kunnen overlaten.

Bij “sociale cohesie” gaan we er vanuit dat een gemeenschap in hoge mate zelf bepaalt hoe het dorp en haar inwoners hierbinnen functioneren. Als gemeente willen we aansluiten bij de wensen van onze inwoners. We willen participeren in het dorp in plaats van te bedenken wat goed is voor het dorp. Hierbij blijven wij als gemeente vangnet voor de meest kwetsbare doelgroepen.

Het coalitieprogramma 2014-2018 heeft als titel Samenwerken aan een leefbaar, sterk en sociaal Bergen.

Sterkere activering en eventueel participatie van de inwoners en ondernemers is een belangrijk element voor de komende jaren. Dit bereiken we als gemeentelijke overheid door waar mogelijk, nodig en haalbaar naast of zelfs in de plaats van burgerparticipatie overheidsparticipatie toe te passen. Vanaf begin 2015 worden raads- en commissievergaderingen via internet uitgezonden, op deze manier komt de raad bij de mensen thuis.

Vanaf 2015 is de gemeente in nog ruimere mate verantwoordelijk voor de zorg van onze burgers. Het rijk heeft een drietal grote zorggebieden (3 D’s ) overgedragen aan de gemeenten. De met de overgehevelde zorgtaken gemoeide gelden zijn bovendien door het rijk gekort. Dit betekent dat er een enorme inspanning van de gemeente gevraagd wordt. Inhoudelijk is hier bij programma 1 op ingegaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om zijn controlerende en kaderstellende rol nog beter te kunnen oppakken, heeft de raad besloten de sinds 2011 inactieve rekenkamercommissie nieuw leven in te blazen. Deze commissie start haar werkzaamheden in 2016.
In 2016 zal de raad een beslissing nemen over eventuele aanpassing van haar werk- en vergaderwijze met het doel inwoners meer te betrekken bij de politieke besluitvorming.

De speerpunten hebben hun intentie gemeen de rol van de gemeente kleiner te maken en de rol van burgers en ondernemers groter te maken. Om die reden hebben wij de speerpunten ook onder één programma willen brengen. Voor onze medewerkers is immers een zelfde competentieset nodig. Wij hebben dit ambtenaar 2.0 gedoopt. Het gaat er hierbij om dat een ieder zich ten volle bewust is van het feit dat de gemeenten meer en meer in een netwerk opereren.

Soms is de gemeente onvermijdelijk nog OVERheid, dan moet er gecontroleerd of gehandhaafd worden of betaald worden. Vaker gaat het om stimuleren, meedenken, faciliteren. Wij willen dat onze medewerkers meer en meer via deze weg van meedenken, stimuleren en faciliteren hun werk doen en ook overigens in alle opzichten taakvolwassenheid laten zien. Wij hebben de overtuiging dat dit uiteindelijk de dienstverlening ten goede komt. Een cultuurveranderingsproces dus dat primair is gericht op het contact met inwoners, ondernemers en andere externe partijen maar dat ook interne (samenwerkings-) aspecten heeft. We zijn hiermee al in 2014 gestart, maar dit proces moet ook in 2016 en verder invulling krijgen.

Wij hebben u een informatiebrief gestuurd over de samenhang van dit cultuurveranderingsproces met de (beperkte) aanpassing van de organisatiestructuur en de uitdrukkelijke wens om ook de werkomgeving, het gemeentekantoor, bij de tijd te brengen. De dienstverlening en onderlinge samenwerking op peil brengen zonder een aanpak van de nog grotendeels uit kantoorcellen bestaande huisvesting zal namelijk moeizaam worden.

Een belangrijk element bij al deze impulsen is de uitwerking van het strategisch communicatiebeleid. Hoe kunnen we zorgen dat de media het nieuws uit Bergen vaker en enthousiaster oppakken. Hoe kunnen we social media hierbij inzetten en hoe kunnen we onze inwoners ca. meer betrekken bij waar we mee bezig zijn. De uitwerking hiervan zal voor een groot deel in 2016 plaatsvinden, maar de komende tijd moet dit al merkbaar worden.