Verbonden Partijen

Algemeen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat bij de begroting en rekening in een
afzonderlijke paragraaf wordt ingegaan op de verbonden partijen.
Daarnaast is het gewenst om gezien het belang van de verbonden partijen voor de gemeente invulling te geven aan de kader stellende en controlerende rol van de raad op dit terrein In deze paragraaf zal, onder verwijzing naar de nota verbonden partijen welke is vastgesteld op 18 februari 2014, worden ingegaan op de voortgang van de beleidsuitvoering en nieuwe ontwikkelingen.

Het vastgestelde beleidskader is toegepast in het onderstaande overzicht van de bestaande verbonden partijen
In deze paragraaf van de programmabegroting treft u een gecomprimeerde lijst van de verbonden
partijen aan.

In de productenbegroting worden de verbonden partijen uitgebreid beschreven.

Overzicht verbonden partijen

Hieronder zijn de belangrijkste verbonden partijen opgenomen.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

www.bsgw.nl

Veiligheidsregio Limburg-Noord

www.vrln.nl

Greenport Venlo Innovation Center N.V

www.greenportvenlo.nl

Euregio Rijn-Maas-Noord

www.euregio-rmn.de

Euregio Rijn-Waal

www.euregio.org

Werkvoorziening Aanvullende Arbeid

www.waagroep.nl

Centrum voor de kunsten de Meander

www.stichtingmeander.nl

Enexis Holding N.V

www.enexis.nl

Deelneming vordering Enexis

www.enexis.nl

Verkoop Vennootschap B.V.

www.essent.nl

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)

Claim Staat Vennootschap B.V.

Biblio+  (bibliotheek Land van Cuijk en Maasduinen

Extra Zekerheid Vennootschap B.V.

Waterleidingmaatschappij Limburg

www.wml.nl

Bank Nederlandse Gemeenten

www.bng.nl

Inkoopcentrum Zuid

www.inkoopcentrumzuid.nl

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het
openbaar onderwijs

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

Lijst met verbonden partijen

Bedragen x 1.000

Plaats

Vorm

Openbaar belang

Verandering belang gemeente

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Bijdrage gemeente

In bijlage

1-1-2014

31-12-2014

1-1-2014

31-12-2014

2016

pag.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Roermond

GR

Het optimaliseren van maatschappelijk rendement d.m.v. lagere kosten en spreiden van risico's bij de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Verzoek om toetreding naar gemeenten, waardoor jaarlijkse bijdrage van Bergen vermindert.

283

5.486

-570

120

1

Veiligheidsregio Limburg Noord

Venlo

GR

Fungeert als samenwerkende partij van gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.

Geen verandering in belang gemeente.

4.891

4.347

48.857

45.196

9

1.248

2

NV Regio Venlo

Venlo 

NV

Is in augustus 2013 ondergebracht bij Greenport Venlo Innovation Center NV.

Greenport Venlo Innovation Center NV    (NVGVIC)

Venlo

NV

Heeft opdracht meegekregen de regionale economie in de regio Greenport Venlo versneld te laten groeien door het stimuleren van innovatie en het concentreren van de inzet van innovatie stimulerende instrumenten, actoren en middelen.

Gemeente Bergen behoudt de aandelen, maar is geen exploitatiebijdrage verschuldigd.

246

115

337

464

-/- 130

0

3

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchen-gladbach

GR

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale, grensoverschrijdende samenwerking tussen leden.

In 2014 wordt de nieuwe euregiovisie 2014-2020+ geïmplementeerd. Deze visie omvat de inhoudelijke koers van de euregio in de komende jaren.

1.299

2.624

-3

7

4

WAA

Venlo

NV

Uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Sociale Werkvoorziening in de regio Venlo tegen maartschappelijk aanvaardbare kosten.

Onder invloed van veranderende maatschappelijke opvattingen en het economische en financiële tij, staan tot op heden gemaakte strategische keuzes onder druk. De verwachte tekorten nemen op termijn zodanige vormen aan dat herijking noodzakelijk is. Een van de daarbij gestelde voorwaarden is de beperking van het gemeentelijk risico.

1.444

611

7.635

10.038

-/-794

133

5

Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

NV

Doel van de deelneming in de BNG bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen en het optimaliseren van financieel rendement.

Geen verandering in belang gemeente.

3.430.000

3.587.000

12.404.600

149.895.000

136.000

n.v.t

6

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Maastricht

Doel van de deelneming in WML bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen en het optimaliseren van financieel rendement.

Geen verandering in belang gemeente.

171.465

180.841

401.638

390.481

9.376

n.v.t.

7

Inkoopcentrum zuid

Echt

CV ua

Doel is enerzijds de basisdienstverlening die bestaat uit diensten die direct voor alle deelnemers beschikbaar is bv aanbieding van raamcontracten, de netwerkfunctie en het digitale netwerk en anderzijds betreft het in opdracht van de deelnemers verrichten van aanbestedingen, contractmanagement en advisering.

Geen verandering in belang gemeente (gemeente betaalt jaarlijks € 55.000 voor geleverde diensten).

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

55

8

Enexis holding 

Rosmalen

NV

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Geen verandering in belang gemeente.

3.370.100

3.516.700

2.894.800

2.900.300

265.500

n.v.t.

9

Vordering Enexis holding

Den Bosch

BV

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Geen verandering in belang gemeente

82

65

862.177

862.176

-16

n.v.t.

10

Verkoop vennootschap

Den Bosch

BV

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Geen verandering in belang gemeente

347.336

363.305

98.127

79.968

17.290

n.v.t.

11

CBL vennootschap

Den Bosch

BV

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Geen verandering in belang gemeente.

9.810

9.877

106

103

-67

n.v.t.

12

Publiek Belang

Den Bosch

BV

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Geen verandering in belang gemeente.

1.617

1.598

111

108

-18

n.v.t.

13

Euregio Rijn-Waal

Kleve

GR

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale, grensoverschrijdende samenwerking tussen leden.

Geen verandering in belang gemeente.

1.307

1.302

2.462

6

3

16

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

GR

Doel van de modulaire gemeenschappelijk regeling is een juridisch construct bieden voor de regionale samenwerking op het gebied van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.

Deze gemeenschappelijke regeling start op 1 november 2014. De eerste module betreft opdrachtgeven in het sociaal domein.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

39

17